11:43 μ.μ.
0
AYΞANETAI από τρεις σε τέσσερις μήνες για κάθε γονέα η διάρκεια της γονικής άδειας, η οποία θα ισχύει για όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν χθες οι Eυρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι.
Στην τελετή υπογραφής παρέστη ο επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών της Ε.Ε., Vladimir Spidla και η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον καρπό εξάμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων (ETUC, Businesseurope, CEEP και UEAPME).
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
• Αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας από 3 σε 4 μήνες για κάθε γονέα.
• Ο 1 από τους 4 μήνες δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί από τον ένα γονέα στον άλλον.
• Η συμφωνία εφαρμόζεται για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους (σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.).
• Προσφέρει, επίσης, στους γονείς που επιστρέφουν στην εργασία μετά τη γονική άδεια τη δυνατότητα να ζητήσουν προσαρμογή των όρων εργασίας τους (όπως, για παράδειγμα, του ωραρίου).
• Παρέχει αυξημένη προστασία όχι μόνον κατά της απόλυσης αλλά και απέναντι σε κάθε δυσμενή μεταχείριση λόγω της άσκησης του δικαιώματος λήψης γονικής άδειας.
Το προσεχές χρονικό διάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο την υλοποίηση της συμφωνίας μέσω της έκδοσης οδηγίας, κατ'Α εφαρμογήν των διατάξεων της Συνθήκης για τον Kοινωνικό Διάλογο, ενώ η οδηγία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.
Στη χώρα μας, ο γονέας που έχει συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό ετών (3,5 ετών).
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό μήνες (3,5 μήνες) για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη βάσει προτεραιότητας των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 25 του Ν. 2639/98 για πρώτη φορά μπήκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία η καταγγελία σύμβασης που γίνεται εξαιτίας της ασκήσεως του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας είναι άκυρη.