10:42 μ.μ.
0
Aπό τις 6 Ιουλίου 2009 ξεκινά το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για το 2009.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι του ΟΕΚ εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι που μένουν σε ενοίκιο που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, για οικογένειες χωρίς παιδιά, και αυξάνεται για κάθε παιδί. Για κάθε προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω, το ποσό της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 € και το όριο ετησίου εισοδήματος που καθορίζεται για τον άγαμο-έγγαμο αυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί.
Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και θα καταβληθεί εφάπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Ειδικές ρυθμίσεις του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε μακροχρόνια ανέργους.
2. Σε δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2009 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων νομών.
3. Σε δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 είναι μέχρι 8.000 €.
Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα χορηγείται προσαυξημένο κατά 50%.
Άλλες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του προγράμματος είναι:
 Η παροχή δυνατότητας σε δικαιούχους των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια της κατηγορίας τους να πάρουν μειωμένη επιδότηση ενοικίου. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η διαφορά αυτή που προκύπτει να μην είναι μικρότερη από το ποσό των 345 €, άλλως δεν χορηγείται ποσό επιδόματος.
 Για τους δικαιούχους του ΟΕΚ που τέλεσαν το γάμο τους το έτος 2009 και κατά το έτος 2008 ήταν μεμονωμένα άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός από τους δύο συζύγους και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα.