11:55 π.μ.
0
'Αρθρο 1

Έκτακτη οικονομική  ενίσχυση  κοινωνικής αλληλεγγύης

1.    Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη  των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια  (1.300) ευρώ.
2.    Δικαιούχοι της ενίσχυσης  είναι:
Α. Φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009,  βαρύνονταν φορολογικά από  ένα τουλάχιστον  πρόσωπο, των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, και η, του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151), εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει κατά ποσοστό  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω  στις κατηγορίες Ε΄ και ΣΤ΄ (εισόδημα από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις)  του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο ως εξής:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1
15.000,00
700,00
2
16.500,00
800,00
3
22.000,00
   1.000,00
4
23.500,00
   1.100,00
5
25.000,00
   1.200,00
6 και άνω
26.500,00
   1.300,00
Β. Όσοι, δεν υπερέβαιναν κατά το οικονομικό έτος 2009  τα εισοδηματικά όρια  χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), που καθορίζονται  στις περιπτώσεις β) και γ) του άρθρου Μόνου, παρ. 1, των υπΆ αριθμ. Φ11321/5250/439/3-6-2008 (ΦΕΚ ΒΆ 1083) και 120612/0092/2-6-2008 (ΦΕΚ ΒΆ 1055)  κ.υ.α., εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από :
αα) Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
ββ) Οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δικαιούνται το ΕΚΑΣ.
γγ) Οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, εφόσον  δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ λόγω ηλικίας ή συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5, του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) και των άρθρων 4 και 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄48).
Γ. Όσοι, δεν υπερέβαιναν κατά το οικονομικό έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθορίζονται  στις περιπτώσεις β) και γ) του άρθρου Μόνου, παρ. 1, των υπΆ αριθμ. Φ11321/5250/439/3-6-2008 (ΦΕΚ ΒΆ 1083) και 120612/0092/2-6-2008 (ΦΕΚ ΒΆ 1055) κ.υ.α., εφόσον  κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
αα) Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως ¶τομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
ββ) Λαμβάνουν  διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, ή μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών.
γγ) Λαμβάνουν την ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4051/1960 (ΦΕΚ Α΄68) και του π.δ. 108/1983 (ΦΕΚ Α΄ 49).
δδ) Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄149) και της υπΆαριθμ.Π2α/139491/16.11.2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 1747). Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου περισσότερα από ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά.
εε) Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι, εφόσον δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 17 του π.δ. 266/1999 (ΦΕΚ Α΄ 217).

Δ.  Όσοι κατά την  3η Νοεμβρίου 2009:
αα) Είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ),
ββ)  Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον το ύψος του επιδόματος που τους χορηγείται δεν υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3, του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄197), όπως ισχύει, προσαυξημένου λόγω οικογενειακών βαρών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
γγ) Είναι άνεργοι  και δικαιούνται για το έτος 2009 το ειδικό βοήθημα  του άρθρου 22  παρ. 6, του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) ,
δδ) Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του, εφόσον δικαιούνται επιδοτήσεως για το λόγο αυτό.
3.    Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης για τις περιπτώσεις Β έως και Δ, ορίζεται για κάθε δικαιούχο ως εξής:
α) Για τις περιπτώσεις αα) και ββ) της κατηγορίας Β του άρθρου αυτού, σε τριακόσια  (300) ευρώ.
β) Για την περίπτωση γγ) της κατηγορίας Β και  τις κατηγορίες Γ και Δ,  σε    τετρακόσια (400) ευρώ.
4.    Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση από μία και μόνο  πηγή. Αν καταβάλλεται σύνταξη εκ μεταβιβάσεως σε περισσότερους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα.

5.    Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι 31.12.2009 και η δεύτερη, μέχρι 30.6.2010. Με την κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατΆ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου αυτού, μπορεί να ορίζεται για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, ότι ο έλεγχος συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων διενεργείται κατά την καταβολή της δεύτερης δόσης και να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση αυτή.