6:09 μ.μ.
0

Οι εργολάβοι (η αφρόκρεμα του εγχώριου συναφιού) γνώριζαν πως η γιγαντιαία κατολίσθηση στα Τέμπη, η οποία στοίχισε τη ζωή του διευθυντή του έργου Σέρτζιο Σιάνι και έκοψε για άγνωστο χρονικό διάστημα την Ελλάδα στα δύο, ήταν θέμα χρόνου να συμ βεί. Παρ’ όλα αυτά αποφάσισαν να παίξουν ρώσικη ρουλέτα εν αγνοία των πολιτών.

Το «Π» αποκαλύπτει ότι οι εργολάβοι έγρα ψαν στα παλιά τους τα παπούτσια το υπουρ γείο Υποδομών και ρίσκαραν εδώ και 10 μήνες τη ζωή πολιτών και εργαζομένων, την ίδια ώρα που εισπράττουν καθημερινά εκα τομμύρια ευρώ από τα διόδια που τους έχουν παραχωρηθεί για 30 χρόνια!

Αλληλογραφία«φωτιά» (που έχει υπόψη του το «Π») μεταξύ της εταιρείας του Δημοσίου Εγνατία Α.Ε., του διεθνούς φήμης οίκου Parsons Ltd – που έχει τον ρόλο του ανεξάρτητου συμβούλου μηχανικού – και της εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», στην οποία έχει παραχωρηθεί το έργο, αποκαλύπτει ότι οι εργολάβοι εν γνώσει τους και κατά παράβαση της σύμβασης παραχώ ρησης δεν εκτέλεσαν τα απαραίτητα έργα στην περιοχή των Τεμπών για την προστασία πολιτών και εργαζομένων. Και δεν τα εκτέλε σαν παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του υπουργείου Υποδομών.

Κατά παράβαση

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, μέχρι τον Μάρτιο του 2009 η εταιρεία στην οποία έχει παραχωρηθεί το έργο θα έπρεπε να είχε τοποθετήσει στην επικίνδυνη περι οχή των Τεμπών πλέγματα και να είχε προ χωρήσει σε «βαρείς αποβραχισμούς», σε απομάκρυνση, δηλαδή, των βράχων εκείνων που θεωρούνται σύμφωνα με τους ειδικούς άκρως επικίνδυνοι για να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.

Οι εργολάβοι, όμως, περιορίστηκαν μόνο στην τοποθέτηση των πλεγμάτων και δεν έκαναν τον αποβραχισμό!

Καλά γνωρίζοντες την υπόθεση επεσή μαναν στο «Π» ότι η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» είχε μια ιδιότυπη ασυλία, ενώ ο ανεξάρτητος σύμβουλος μηχανικός είχε αποκτήσει τη συνήθεια να «αλληθωρίζει» προς τους εργολάβους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και τις εκλο γές της 4ης Οκτωβρίου, αν και η Εγνατία Α.Ε. πίεζε τον ανεξάρτητο σύμβουλο να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκει μένου οι εργολάβοι να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των βράχων και να τηρήσουν τη σύμβαση που είχαν υπο γράψει και για την οποία εισέπρατταν καθημερινά ζεστό χρήμα, ο σύμβου λος σφύριζε αδιάφορα!

Το καταπληκτικό είναι ότι οι συνεννοήσεις για ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας, το οποίο βρισκόταν στα χέρια εργο λάβων που πληρώνονται προκαταβολικά για την κατασκευή του, γίνονταν προφορικά (!), διαδικασία που δεν ακολουθείται ούτε για την αλλαγή λάμπας...

Έπειτα από αλλεπάλλη λες πιέσεις η Parsons, τελικά, υπέκυψε, μας έκανε τη χάρη και με έγγραφό της στις 10 Νοεμβρίου ενημέρωσε την Εγνατία Α.Ε. ότι η εταιρεία δεν προχωράει στις εργα σίες και υπάρχει κίνδυνος για την εθνική οδό. Η Εγνατία Α.Ε. παρέ λαβε το έγγραφο στις 12 Νοεμβρίου και το απέστειλε στους εργολά βους με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου.

Στο έγγραφο η εταιρεία του Δημοσίου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους εργολάβους και τους καλεί να μεριμνή σουν για την άμεση λήψη μέτρων στην περιοχή των Τεμπών, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Στο έγγραφο δίνεται και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ότι τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία στην οποία έχει παραχωρηθεί το έργο δεν κάνει τίποτε και η Εγνατία Α.Ε. επανέρχεται με νέο έγγραφό της στις 27 Νοεμβρίου, με το οποίο και πάλι διαμαρτύ ρεται γιατί δεν έχει γίνει τίποτε και επισημαί νει για μία ακόμα φορά τον μεγάλο κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι της κοινοπραξίας, όμως, επέλεξαν να ρισκάρουν, παρά το γεγονός ότι κομμάτια από βράχους έπεφταν σαν το χαλάζι καθημερινά. Και επέλεξαν να ρισκά ρουν γιατί φοβήθηκαν ότι θα έπρεπε να δια κόψουν τις εργασίες για την κατασκευή των σηράγγων και με την όποια καθυστέρηση θα καθυστερούσε και το «μπαγιόκο».

http://diodiastop.blogspot.com/