2:17 μ.μ.
0

Το δελτίο τύπου του Γ.Γ. της Περιφέρειας κου Χατζημιχάλη (27/4/2010) επιβεβαιώνει πλήρως όσα η ΔΕΥΑΚ καταγγέλει επί 3τία, ότι οι μελέτες που εκπονήθηκαν το 2002 επί προηγούμενης Δημοτικής Αρχής δεν ήσαν άρτιες και δεν μπορούσε βάσει αυτών να δημοπρατηθεί το έργο.
Επιβεβαιώνει επίσης ότι η πρόσληψη του Συμβούλου Διαχείρισης δεν ήταν επιλογή του Δημάρχου ή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, αλλά επιβεβλημένη προϋπόθεση βάσει των προβλεπομένων από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση για την δημοπράτηση του έργου.
Επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και δεν υπήρχε η απαραίτητη χρηματοδότηση ύψους 300.000,00 ευρώ δια την πρόσληψη του ανωτέρω συμβούλου.
Όλα τα ανωτέρω βάζουν τέλος στη συνεχή παραπληροφόρηση και λασπολογία που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια.
Ως προς το θέμα των καθυστερήσεων και ποιος ευθύνεται γι΄ αυτές παραθέτουμε τα κατωτέρω:

Ο σύμβουλος προσελήφθη 10 μήνες αφ΄ ότου είχαμε αναλάβει και ο χρόνος κατανέμεται ως εξής:
Ø     4 μήνες για εξεύρεση και έγκριση χρηματοδότησης με ενέργειες του Δημάρχου.
Ø     2 μήνες για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του συμβούλου Διαχείρισης.
Ø     2 μήνες απαραίτητη ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού
Ø     και 2 μήνες τελική υπογραφή αφού προηγήθηκαν οι ενστάσεις (12/11/2007).

Σε όλη την ανωτέρω διαδικασία ακόμα και ο πλέον κακόπιστος οφείλει να παραδεχθεί ότι η πιθανή καθυστέρηση της ΔΕΥΑΚ δεν ξεπερνά τις 2 εβδομάδες.
Ø     3 μήνες για τον έλεγχο από τον σύμβουλο των υπαρχουσών μελετών, την διόρθωσή τους διότι όπως απεδείχθη είχαν αστοχήσει σε σημαντικό βαθμό και την σύνταξη επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (παράλληλα είχαν ξεκινήσει η εκπόνηση νέων μελετών για το Πορτοχέλι, τον αγωγό μεταφοράς από Πορτοχέλι στο βιολογικό, οι οποίες είχαν απορριφθεί παντελώς από την περιφέρεια και μάλιστα χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση και ο χρόνος για να προκυρηχθεί διαγωνισμός για νέες μελέτες με συνέπεια να προσφύγουμε με δαπάνη του Δημάρχου και με υποδείξεις στελέχους της Διαχειριστικής Αρχής σε ιδιώτες μηχανικούς για την συντόμευση εκπόνησής τους.
Ø     2 μήνες για τις απαραίτητες διαδικασίες διενέργειας 1ης δημοπρασίας (διορθωμένη μελέτη Κρανιδίου και αγωγός μεταφοράς της Κοιλάδας).
Σ΄αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με το νόμο ο έλεγχος επί των μελετών και των συναφών προς αυτές ενεργειών (διαδικασίες δημοπράτησης)είναι αρμοδιότητα της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής η οποία είναι υπεύθυνη δια τον έλεγχο των ανωτέρω.  Η δημοπρασία ακυρώθηκε κατόπιν υποβολής ενστάσεως που αφορούσε τη σύνθεση της επιτροπής δημοπρασίας για την οποία δεν είχε διατυπωθεί ουδεμία αντίρρηση από την αρμόδια για τον έλεγχο της από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και το σύμβουλο διαχείρισης.
Κατά ευνοϊκή συγκυρία αυτό απέβη τελικώς προς όφελος της ΔΕΥΑΚ και του έργου με διπλό τρόπο:
α) στη 2η δημοπρασία το ποσοστό έκπτωσης 46% ενώ στην 1η 34% προέκυψε όφελος 12% της συνολικής αξίας του έργου.
β) το κυριότερο απεφέχθη σημαντική παράβαση της διαδικασίας διότι όπως απεδείχθη εκ των υστέρων δεν επιτρέπετο η τμηματική δημοπράτηση του έργου (σαλαμοποίηση του έργου), πράγμα για το οποίο ουδείς μας είχε μέχρι τότε ενημερώσει ούτε ο σύμβουλος, ούτε η Διαχειριστική Αρχή που είχε εγκρίνει την δημοπράτηση.
Για αυτούς τους 5 μήνες η ΔΕΥΑΚ δεν ευθύνεται ούτε για μία μέρα καθυστέρησης αντιθέτως με τις προσωπικές ενέργειες, με δαπάνη του επιταχύνθηκε σημαντικότατα η διαδικασία διόρθωσης και σύνταξης νέων μελετών όπου απαιτείτο.
Επιπλέον διάστημα 6 μηνών απαιτήθηκε για τις νέες οριστικές μελέτες και την σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης 25/9/2008 και γι΄ αυτό το διάστημα δεν προκύπτει ουδεμία ευθύνη καθυστέρησης για την ΔΕΥΑΚ η οποία δεν επεμβαίνει ούτε στη σύνταξη μελετών, ούτε στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης ούτε για την έγκρισή τους.
Ø     2 μήνες δια τις απαραίτητες προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες προκήρυξης (διενέργεια δημοπρασίας 25/11/2008).  Το ανωτέρω διάστημα προβλέπεται από το νόμο και δεν υπάρχει καθυστέρηση.
Ø     5 μήνες απαιτήθηκαν δια την εκδίκαση των ενστάσεων, χρόνος ρεκόρ για ανάλογες υποθέσεις εάν ληφθεί υπ΄ όψην ότι εξαντλήθη από τους ενιστάμενους όλη η κλίμακα της δικαστικής διαδικασίας (ασφαλιστικά μέτρα έως και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου).  Αυτό αποδεικνύει ότι σε πρώτο βαθμό η απόρριψη των ενστάσεων από την επιτροπή της ΔΕΥΑΚ ήταν πλήρως στοιχειοθετημένη και νομικώς τεκμηριωμένη.
Ø     1 μήνας απαιτήθηκε όπως προβλέπει ο νόμος για την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο, αφού προηγουμένως είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ιούνιος 2008).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω μέχρι αυτού του σημείου οι  καθυστερήσεις οι οφειλόμενες στη ΔΕΥΑΚ είναι από μηδενικές έως ασήμαντες.  Μετά την εγκατάσταση του εργολάβου αρχίζουν και παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται κατά ένα μέρος στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ (αδυναμία της διορισμένης μέσω ΑΣΕΠ δ/νσας του έργου) αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος σε μεθοδεύσεις οι οποίες είναι τουλάχιστον περίεργες από διαφόρους παράγοντες εμπλεκόμενους στο έργο και οι οποίες πιστεύουμε ότι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης της Δικαιοσύνης, η οποία είναι βέβαιο ότι θ΄ ακολουθήσει.
Η ΔΕΥΑΚ στη Λαϊκή ενημερωτική συγκέντρωση 24/4/2010 ενημέρωσε τους δημότες του Δήμου Κρανιδίου και κάθε ενδιαφερόμενο για τις πληροφορίες που είχε σχετικά με αυτό το θέμα.
Περιέγραψε γεγονότα και έδωσε μια σειρά λογικών συμπερασμάτων που εξηγούν πιθανόν την δημιουργειθήσα κατάσταση.
Οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι μετά από σύσκεψη που έλαβε χώρα στο γραφείο του Ταμείου Συνοχής 11/11/2009 παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών και με οδηγίες οι οποίες εδόθησαν διεφάνει ότι το έργο θα απεμπλακεί και θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς.  Πράγματι με ενεργό συμμετοχή της ΤΥΔΚ πλέον (σύσταση επιτροπής παραλαβής, συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ) επείσθη ο ανάδοχος ν΄ αναστείλει επί ορισμένο χρονικό διάστημα την διακοπή εργασιών ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες του έργου παρ΄ ότι δεν είχε ακόμα εισπράξει ούτε ένα ευρώ για την εκτέλεση των εργασιών που είχε εκτελέσει.  Στο σημείο αυτό η ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, συνεχίζοντας τις περίεργες μεθοδεύσεις αποστέλλει στις 18/12/2009 έγγραφο υπογραφόμενο από τον νέο Γ.Γ. της Περιφέρειας (ανέλαβε καθήκοντα 17/12/2009 δηλ. μια μέρα πριν) και προφανώς συνταχθέν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του, διότι όπως είναι προφανές δεν είχε κανένα χρονικό περιθώριο ενημέρωσης, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει με τις οδηγίες του Ταμείου Συνοχής ως μη σύννομες που δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα και έκτοτε επιμένει σ΄ αυτή τη θέση πιέζοντας αφόρητα τη ΔΕΥΑΚ να δεχθεί αυτή την άποψη.  Δηλαδή να ξεκινήσει νέες διαδικασίες με νέα καθυστέρηση του έργου, αρνούμενη επί πλέον ν΄ αναλάβει και τις συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης, ζητώντας από τη ΔΕΥΑΚ να εμφανισθεί ότι η ίδια ζητά αυτές τις νέες διαδικασίες προς την περιφέρεια.  Τούτο δε παρά το ότι η ΔΕΥΑΚ  τον ενημέρωσε αναλυτικώς για τις θέσεις της και του ετόνισε ότι εάν θεωρεί ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε παρατυπία στη όλη διαδικασία να ορίσει μόνος του και να επιβάλει τις διαδικασίες που κατά τη γνώμη του είναι σύννομες αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες αυτής του της απόφασης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα γνωστοποιήσαμε στην Λαϊκή ενημερωτική συγκέντρωση κάθε καλόπιστος μπορεί να συμπεράνει ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις και τη εμπλοκή των διαδικασιών προόδου του έργου.

Όσον αφορά την δήλωση του Γ.Γ. ότι θα παραπέμψει το φάκελο στη δικαιοσύνη η ΔΕΥΑΚ έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με την απόφαση του Δ.Σ. αρ. 18/29-1-2010 (3 μήνες πριν) έχει αποφασίσει την προσφυγή στη δικαιοσύνη.  Επειδή όμως μεσολάβησε σύσκεψη στις 23/2/2010 στην περιφέρεια στην οποία παρέστη ο Δήμαρχος Κρανιδίου , ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κος Κακουριώτης, και το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Μαρώσης με αντικείμενο την επίσκεψη των επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον συντονισμό των υπηρεσιών της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, της ΔΕΥΑΚ σαν φορέας υλοποίησης, την προϊστάμενη Αρχή, την Διαχειριστική Αρχή, τον σύμβουλο διαχείρισης , τους επιβλέποντες και τον εργολάβο και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών εν΄ όψη αυτής της επίσκεψης η ΔΕΥΑΚ επιδεικνύοντας καλή θέληση και προσπάθεια προστασίας του έργου (με επικείμενη την επίσκεψη των επιθεωρητών και του ΕΣΠΕΛ) ανέλαβε την εκτέλεση της απ΄αρ. 18/ 29-1/2010 ελπίζοντας να δοθεί χρόνος στους αρμόδιους να διορθώσουν τα κακώς κείμενα.  Επειδή όμως δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα προσφύγαμε στην πλήρη ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Κρανιδίου.
Η δικαιοσύνη πλέον έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της για να επέμβει αυτεπάγγελτα.