9:21 π.μ.
0

ΣΧΕΤ : 1) Καν (Ε.Κ.)497/2008 του Συμβουλίου και 555/08 της Επιτροπής
             2) Υπ’ αριθ. 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α. “Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών  
                 εκτάσεων στην Ελλάδα
            3) Τις Υπ’ αριθ. 286833/1-4-2009 ΥΑ “Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κ.Υ.Α.”
            4)  Τις Υπ’ αριθ. 23053/23-7-08 και 328764/15-9-08 εγκύκλ. Γεν. Γραμμ.Υπ.Α.Α.Τ.

                                                ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                       2010-2011                                                   
                       
 Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, το πρόγραμμα οριστικής εγκατάλειψης οιναμπέλων ισχύει και για την τρέχουσα περίοδο 2010-2011.
 Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις από 30 Ιουνίου 2010 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2010 στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι αμπελουργοί με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ανεξάρτητα από το εάν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (αρ.6  της ΚΥΑ) ή  όχι.
 Για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο 2010/2011 το ποσό της πριμοδότησης εκρίζωσης/στρέμμα ορίζεται στ 693€.
 Παρακάτω σας αναλύουμε τις προϋποθέσεις, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες για το πρόγραμμα.                                            


Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί να λάβουν πριμοδότηση για την εκρίζωση αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών.
Το καθεστώς εκρίζωσης ισχύει έως το τέλος της περιόδου 2010-2011


Όροι επιλεξιμότητας

Η πριμοδότηση εκρίζωσης μπορεί να χορηγείται μόνο εάν η σχετική έκταση πληροί τους ακόλουθους όρους του άρθρου 100 του Καν ( Ε.Κ. ) 479/2008:
α) δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής  κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης, ή δεν έχει φυτευτεί  με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό.