10:46 π.μ.
0
Με το ΑΠ Γ32/1046/07-09-2010 Γενικό Έγγραφο της Διοίκηση ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρατάθηκαν, και παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31/10/2010, οι συμβάσεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το τ.ΤΑΞΥ, στις περιοχές που ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Φ.40202/27958/2202 και τη Διυπουργική Απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ/7/407/οικ. 28784/27-10-2008.
Με το παρόν έγγραφο αποφασίζεται η περαιτέρω παράταση των συμβάσεων κατά πράξη και περίπτωση μέχρι 30/11/2010.
Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να εξαιρούνται από την σχετική παράταση όσοι συμβεβλημένοι ιατροί έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το ΙΚΑ (π.χ. μόνιμοι, συμβάσεις αορίστου χρόνου και σύμβαση έργου).
Παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα παραπάνω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ