6:18 μ.μ.
0
Στο ΕΣΥ εντάσσονται νοσοκομεία του ΙΚΑ, που θα λειτουργούν εφεξής ως παραρτήματα, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Έτσι, το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ θα ενταχθεί στο Σισμανόγλειο, το Ογκολογικό του ΙΚΑ θα συλλειτουργεί με τον Άγιο Σάββα και το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη, θα συγχωνευτεί με τον Άγιο Παύλο.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» (13/12), παράλληλα, ιδρύεται ένα νέο «Ταµείο» για όλους τους ασφαλισµένους, που θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας χωρίς αναµονή.

Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου, οι µόνιµοι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των νοσοκοµείων του ΙΚΑ µεταφέρονται στο ΕΣΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, όπως και το απασχολούµενο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το νοµοσχέδιο φέρει τη σφραγίδα των Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Κουτρουµάνη και έχει ως στόχο την επέκταση των υπηρεσιών του ΕΣΥ χωρίς νέες δαπάνες.

Από την 1η Ιουνίου ιδρύεται οργανισµός για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασφαλισµένους, µε έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, με στόχο την αποσυμφόρηση των δημοσίων υπαλλήλων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η ετήσια επιχορήγηση του από τον κρατικό προϋπολογισµό θα φτάνει σε ποσοστό 1,2% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται και αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων του ?ηµοσίου από 2,55% σε 4% έως το 2013.

Στο µικροσκόπιο οι συµβάσεις µε γιατρούς και οδοντιάτρους

Όσον αφορά στους γιατρούς και οδοντιάτρους µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου δίνεται η δυνατότητα ένταξής τους στο ΕΣΥ, αφού ωστόσο προηγηθεί αξιολόγηση των προσόντων τους.

Σε ό,τι αφορά πάντως τις συμβάσεις με γιατρούς και οδοντιάτρους, καθώς όπως αναφέρεται στο σχετικό σχέδιο νόµου, τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσουν το πλαίσιο και τις ανάγκες του συστήµατος υγείας, αλλά και τα κριτήρια πιθανής διατήρησης παρόµοιων συµβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι οι συµβάσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούµενους µε σχέση µίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, µε τα συναρµόδια υπουργεία να θέτουν ως «ηµεροµηνία λήξης» των ισχυουσών συµβάσεων το ένα έτος.

Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας

Mε κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Υγείας, θα εγκριθεί Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας, µε τον οποίο θα καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, έτσι ώστε να µην υπάρχουν ασφαλισµένοι «δύο ταχυτήτων».

Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, δεν θίγονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων, καθώς όπως ορίζεται στο σχετικό σχέδιο νόµου, το διοικητικό, το ιατρικό και το υγειονοµικό προσωπικό των Ταµείων και των φορέων που θα συγχωνευθούν από 1η Ιουνίου θα µεταφερθεί στον ΟΠΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, τον βαθµό και την ειδικότητα που κατέχει.

Για παράδειγµα, οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των Ταµείων που εντάσσονται στον Οργανισµό, θα τοποθετηθούν µε απόφαση του ?ιοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του ΟΠΥ, σε συνάρτηση µε τα εργασιακά τους προσόντα.

Ακόµη όµως κι αν πληρωθούν όλες οι θέσεις, οι προϊστάµενοι που δεν θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχη θέση θα εξακολουθούν να διατηρούν τον βαθµό τους έως το τέλος της θητείας τους λαµβάνοντας το αντίστοιχο µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης. Επιπλέον, οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη µισθοδοσία, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό καθεστώς του µεταφερόµενου προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη συγχώνευση των Ταµείων. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί γιατροί συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για λογαριασµό του Οργανισµού.

Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις µε γιατρούς, οδοντιάτρους και φαρµακοποιούς, ισχύουν όπως και οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων.
cosmo.gr