6:10 μ.μ.
0


Πρόσκληση  Επιτροπής  Διαβούλευσης

                                            (Άρθρο 76,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )     
        Σας   προσκαλούμε   την   η  του μηνός Απριλίου  του έτους  2011,   ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 ,σε συνεδρίαση  της Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο χώρο συνεδριάσεων του Γενικού Λυκείου  Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη       αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας  διάταξης : 
ΘΕΜΑ : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Τεχνικού Προγράμματος, του ετησίου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας του 2011 »  
                                                            
                                                                   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
                                                                      Δημήτριος Καμιζής