2:57 μ.μ.
0

Το ΣΔΟΕ προσδοκά να επιβάλει φέτος πρόστιμα 7 δισ. Ευρώ με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, ώστε να αντιστραφεί η αρνητική πορεία. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποδίδει τη μεγάλη κάμψη των φορολογικών εσόδων το πρώτο δίμηνο ...............
του 2011 στους περιορισμένους ελέγχους των εφοριών, στην πενιχρή είσπραξη εσόδων από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, αλλά κυρίως στην ύφεση που πλήττει την οικονομία και αποτυπώνεται στους βασικούς δείκτες της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομικών, η εικόνα των εσόδων ο πρώτο δίμηνο είναι απογοητευική καθώς η «μαύρη τρύπα» από ις εισπράξεις φόρων, τελών και
ισφορών σε σύγκριση με τον στορ που είχε τεθεί ξεπερνάει τα 750 κατ. ευρώ.
Για να αντιστραφεί η αρνητική ποεία ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και λοιούς παρακρατούμενους φόρους αθώς και σε επιχειρήσεις που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Ο έλεγχοςείναι να διαπιστωθεί αν υποκρύπτονται εικονικές συναλλαγές. Το συνολικό εκτιμώμενο ύφος προστίμων και πρόσθετων φόρων προς άμεση είσπραξη είναι 150 εκατ. ευρώ.Μέσα στο 2011 θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις βάσει των εξής στοιχείων: ακαθάριστα έσοδα, μεικτό κέρδος, δηλωθέντα καθαρά κέρδη ή ζημιές, μη δικαιολογημένο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, υψηλό ποσό δαπανών, πληροφοριών που τις φέρουν εκδότες ή αποδέκτες πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.