10:28 μ.μ.
0Στην πιστοποίηση των ΚΕΠ ως υπηρεσίας μίας στάσης για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών. 

Με το ν. 3853/2010, απλοποιούνται οι διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και.........
ειδικότερα των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανώνυμων εταιριών. 
Επίσης ορίζονται φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως υπηρεσίες μίας στάσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης των ανωτέρω εταιριών.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα ΚΕΠ που λαμβάνουν «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης» είναι αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών κάθε μορφής, που δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο.