5:47 μ.μ.
0Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η διαδικασία

Ευκαιρίες σε ανέργους για ένα νέο ξεκίνημα σε 18 κλάδους της οικονομίας δίνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, πριμοδοτώντας τους με ενίσχυση έως και 35.000 ευρώ, χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους.


Πρόκειται για το πρόγραμμα "Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (σε φάση start-up)" συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ.


Οι κλάδοι που ενισχύονται είναι στην παραγωγή τροφίμων και δη παραδοσιακών και τοπικών εδεσμάτων:

1. Αρτοποιία.

2. Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής.

3. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.

4. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.

5. Παραγωγή ζαχαρωτών.

6. Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων.

7. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων.

8. Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.

9. Κατασκευή ειδών ένδυσης.

10. Κατεργασία και δέψη δέρματος.

11. Κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και υποδημάτων.

12. Κατασκευή επίπλων.

13. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

14. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα διαμονής.

15. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

16. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

17. Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.

18. Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού.

Απευθύνεται σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα τη δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Αρα η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 35.000 ευρώ.

Κριτήρια
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). 
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Οσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από τη 15η Νοεμβρίου 2011 έως τη 15η Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση.

Στήριξη
Οι 9 κατηγορίες δαπανών που χρηματοδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει 100% το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν οι άνεργοι. Για κάθε δαπάνη υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό ή ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι επιλέξιμες, λοιπόν, δαπάνες είναι:

1. Τα ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. (θα απαιτηθεί μισθωτήριο σε ισχύ). Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον προϋπολογισμό είναι 50%.

2. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας -Διαδικτύου κλπ. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιδοτηθεί κατά 40%.

3. Οι δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Σε αυτήν την κατηγορία είναι οι αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήρια, έναρξη στην εφορία κλπ.). Το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 10% στον συνολικό προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

4. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον συνολικό προϋπολογισμό είναι 10%.

5. Οι δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%. Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Οι δαπάνες κατάρτισης μπορούν να ενισχυθούν το πολύ στο 20%. Αφορά συμμετοχή εργαζομένου ή εργαζομένων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και αφορούν αντικείμενο σχετικό με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ενέργεια αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάρτισης.

7. Οι αποσβέσεις παγίων. Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%.

8. Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 10%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.

9. Το μισθολογικό κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας. Το μέγιστο ποσό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές) του νέου εργαζομένου της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν την περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και επέχει και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ με επιλέξιμο ΚΑΔ

2. Φωτοτυπία ταυτότητας

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης

Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ εκπροσώπησης 
Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δημοσιευμένο. 
Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.

4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας

Αδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας.

5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου

Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης). Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.

6. Στοιχεία επιχειρηματία

Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.)

Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιημένους φορείς)

7. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού

Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου.

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, με τις μεταξύ άλλων σχετικές διατυπώσεις:

- σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα 
- η πρόταση ή μέρος της δεν έχει υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα 
- έχει υποβληθεί μία μόνο πρόταση του έργου στον παρόντα κύκλο του Προγράμματος 
- έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος 
- αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 
- η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί ανάκτηση επιχορήγησης 
- όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην έντυπη μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή 
- συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

Τα 5 βήματα της διαδικασίας

Πέντε είναι τα στάδια της διαδικασίας μέχρι ο δικαιούχος να ενημερωθεί για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης που τον εντάσσει στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα στάδια είναι:

1. Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης.

2. Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr)

3. Αξιολόγηση

4. Εκδοση αποφάσεων ένταξης.

5. Δημοσιοποίηση και αποστολή των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους

Πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους:

www.antagonistikotita.gr
www.espa.gr
www.efepae.gr
www.startupgreece.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
801 11 36 300 | Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
210-6985210 | Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα |ΕΦΕΠΑΕ

Financial Solutions: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).