11:02 π.μ.
0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την
στέγαση της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας .

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού Δ.Κ.. Κρανιδίου και
πλησίον του Δημαρχείου , και να έχει εμβαδόν 50 τετραγωνικά μέτρα περίπου.
Η προσφορά για το παραπάνω μίσθωμα ορίζεται έως 450,00 € μηνιαίως.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη
διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους
όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται
στο πόσο 45 ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Δήμου ( Γραφείο
Πρωτόκολλου )καθημερινά .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ