9:25 μ.μ.
0


Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

Οι αιτήσεις των ανέργων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr ), ο οποίος στη συνέχεια και με βάση τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη του Οργανισμού.

Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ.

Πώς συμπληρώνεται η αίτηση

Στο πρόγραμμα αυτεπιστασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr ) υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ο άνεργος υποβάλλει μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία («Επώνυμο», «Ονομα», «Ονομα Πατρός», «ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ» και ημερομηνία γέννησης), τον «Αριθμό Δελτίου Ανεργίας» του καθώς και τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του ή τον αριθμό δελτίου ανεργίας συζύγου (στην ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης»). Για τη βεβαίωση του αριθμού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος υποβάλλει αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Στην ενότητα «Ειδικότητα - Φορείς Προτίμησης» ο άνεργος επιλέγει μία μόνο ειδικότητα πρόσληψης και συμπληρώνει κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρεις φορείς (Δήμους) στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.

Η κατάρτιση του πίνακα και η πρόσληψη

Οι άνεργοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής κατατάσσονται στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότησή τους. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

- δύο μονάδες ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας για το πρώτο 12μηνο εγγραφής του ανέργου στα μητρώα, μιάμιση μονάδα τον μήνα για το επόμενο 12μηνο και μία μονάδα για κάθε μήνα συνεχόμενης ανεργίας για το τρίτο 12μηνο εγγραφής του στα μητρώα ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 
- ανάλογα με την ηλικιακή του κατηγορία ο άνεργος λαμβάνει επιπλέον 35 έως 75 μονάδες μοριοδότησης. 
- για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του ανέργου λαμβάνει 6 μονάδες, ενώ εάν έχει σύζυγο άνεργο/η μοριοδοτείται με μία μονάδα ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο αυτό των 12 μηνών.

Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους ανέργους που έχουν υποβάλει αίτηση με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και ανακοινώνει τον Κυλιόμενο Πίνακα.

Η επιλογή προσωπικού πραγματοποιείται με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των ανέργων του Πίνακα, στη ζητούμενη ειδικότητα και ανάλογα με την προτίμησή τους στον οικείο φορέα.

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά και το ΑΣΕΠ.

Η απασχόληση των ανέργων διαρκεί μέχρι 5 μήνες (135 ημερομίσθια) και η αμοιβή διαμορφώνεται στα 625 ευρώ.