2:32 μ.μ.
0

Από τον Δήμο Ερμιονίδας δημοσιεύτηκε η  Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

Τίτλος:
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάδειξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο νέο Δήμο Ερμιονίδας» 
Κείμενο:
α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:
Το έργο «Ανάδειξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο νέο Δήμο Ερμιονίδας» σκοπό έχει να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο του δήμου Ερμιονίδας και να ενισχύσει την αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του δήμου και την ενοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού του, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο Ψηφιακών Μουσείων σε χώρους που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό από τον Δήμο Το ένα Ψηφιακό Μουσείο θα στεγαστεί στο Κρανίδι και το άλλο στην Ερμιόνη. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης. Κύριος στόχος του έργου είναι η πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Αντικείμενο:
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Ψηφιακών Μουσείων σε χώρους που θα διατεθούν από το Δήμο, και επιπλέον η ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων πολιτιστικού περιεχομένου
β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327806) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων εκατό Ευρώ (391.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 317.967,00   €, ΦΠΑ: 79.133,00 €)
γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 21/02/2012  έως  09/03/2012
δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
ε) το link στο site του Δήμου Ερμιονίδας
είναι: http://www.kranidi.gr/
Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:
Δήμου Ερμιονίδας
Τηλ.              27543-60015              
Φαξ.  27540-22000 
Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ):
Μονάδα Β’
(Θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία)
Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:

  Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη                                                                                                                                                                              Αναστάσιος Λάμπρου                                                                                                  Πρόεδρος Δ.Σ.