7:32 μ.μ.
0Για τον καλύτερο έλεγχο της φοροδιαφυγής


Με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών.

Η τήρηση, κατά κύριο λόγο, ενός αξιόπιστου Μητρώου φορολογουμένων στη βάση δεδομένων του TAXIS, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών -στην προσπάθειά του για την περιστολή της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού- όσο και για την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τη λειτουργία και την τήρηση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Κατά τη μετάπτωση των στοιχείων των φορολογουμένων από το προηγούμενο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕΠΥΟ στο σύστημα TAXIS, εμφανίστηκαν επιχειρήσεις (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) των οποίων ορισμένα στοιχεία είτε δεν αποτυπώνονταν στη μηχανογραφική τους εικόνα είτε ήταν λανθασμένα.

Προκειμένου να απεικονιστούν τα πλήρη στοιχεία τους στο υποσύστημα Μητρώου, είχαν δοθεί οδηγίες στις ΔΟΥ, ώστε οι φορολογούμενοι -με την πρώτη τους συναλλαγή- να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις, ούτως ώστε η μηχανογραφική τους εικόνα να εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία τους.

Πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση αυτή, παραμένουν όμως αρκετές, που δεν υπέβαλαν ποτέ τις σχετικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ακόμα και σήμερα στο μηχανογραφικό σύστημα, με στοιχεία μετάπτωσης.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ ή δεν υφίσταται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης ή έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να τους χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Επίσης, δεν έχει ενημερωθεί η εικόνα πολλών επιχειρήσεων καθόσον, οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ουδέποτε προσήλθαν στις αρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου να δηλώσουν είτε μεταβολές που πραγματοποίησαν π.χ. αλλαγή έδρας, μελών ή εταίρων, νομίμων εκπροσώπων κ.λπ. όπως είχαν υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις είτε την οριστική παύση των εργασιών τους με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Έτσι, στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κίνηση σε κάποιο υποσύστημα, θα αποσταλεί πρόσκληση από τη ΓΓΠΣ, με την οποία θα καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός μηνός, να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, εάν δεν ανταποκριθούν, ο ΑΦΜ τους θα καθίσταται ανενεργός.