1:12 μ.μ.
0


Επιδοτήσεις συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ μπορούν να λάβουν κτηνοτρόφοι για τη διατήρηση ή και την αύξηση 31 φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Πρόκειται για έξι φυλές βοοειδών (ελληνικός βούβαλος, Τήνου κ.λπ.), 17 φυλές προβάτων (Σαρακατσάνικο, Ζακύνθου, Καλαρρύτικο, Ικαρίας), μία αιγών (Σκοπέλου), μία χοίρων (εγχώριος ελληνικός χοίρος) και έξι ίππων (Θεσσαλίας, Σκύρου, Μεσαράς, Πηνείας, Πίνδου και Ηλείας).

Οι ενισχύσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με τη διατήρηση ενός αρσενικού ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής και χωρίς τη διατήρηση ενός αρσενικού ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής.

Ετσι για τα βοοειδή οι ενισχύσεις είναι 335 και 312 ευρώ ανά ζώο, αντίστοιχα, για τα πρόβατα 221 και 198 ευρώ ανά ζώο, αντίστοιχα, για τις αίγες 194 και 171 ευρώ ανά ζώο, αντίστοιχα, για τους χοίρους 219 και 196 ευρώ αντίστοιχα και για τα ιπποειδή η επιδότηση είναι ίδια και για τις δύο κατηγορίες 350 ευρώ ανά ζώο.

Το πρόγραμμα «τρέχει» από τις 19 Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε αυτό το διάστημα. Ο τίτλος της δράσης «3.1.» είναι «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» και ανήκει στο μέτρο «2.1.4.». Στόχος της δράσης είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών ζώων μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφαλείας.

Επιπλέον, εξυπηρετείται και ο σκοπός της διατήρησης των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.

Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος ενισχύονται τα αναπαραγωγά ζώα που εκτρέφονται στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους, όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα της διπλανής σελίδας.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
Θηλυκοί χοίροι

Η ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ. 2366 Β΄) ορίζεται έως και 3 ζώα ανά 10 στρέμματα αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή.

Ποιοι δικαιούνται ενίσχυση
Προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
1. επαγγελματίες αγρότες
2. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
- Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Οκτώ δεσμεύσεις για τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να δεσμεύονται για τα ακόλουθα μετά την υποβολή αίτησης:

1. Να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής των επιλέξιμων φυλών που εκτρέφουν και ο οποίος αναγράφεται στη σύμβασή τους. Ωστόσο, για τα είδη των βοοειδών, των προβάτων και των χοίρων ο δικαιούχος μέχρι τη λήξη της σύμβασής του μπορεί να αυξήσει τον αριθμό τους ανά φυλή και να δικαιούται ενίσχυση για αυτά, σε σχέση με τον αρχικό αριθμό μέχρις ενός ανώτατου ποσοστού. Τα ποσοστά αύξησης ανά είδος ζώων καθορίζονται ως ακολούθως:
Βοοειδή μέχρι 30%
Χοίροι μέχρι 50%
Πρόβατα μέχρι 50% ( εκτός των φυλών καλαρρύτικο και Σερρών όπου το ποσοστό αύξησης είναι μέχρι 30%).
2. Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στην εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραμμένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στα Κ.Γ.Β.Ζ.
3. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
4. Εφόσον πρόκειται για φυλές ιπποειδών θα πρέπει:
Αν το ιπποειδές είναι θηλυκό, να εξασφαλίσουν δύο γεννήσεις στην πενταετία. Για τα θηλυκά ηλικίας πάνω από 10 ετών πρέπει να εξασφαλίσουν μία γέννηση στην πενταετία. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται και ζώα που συμπληρώνουν την ηλικία των δέκα ετών κατά τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης της δράσης. Οι απόγονοι αυτοί μπορούν να ενταχθούν στη δράση και να δικαιούνται ενίσχυσης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής. Για την εγγραφή των απογόνων των ιπποειδών στα γενεαλογικά βιβλία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη συμπλήρωση και αποστολή στα αρμόδια Κ.Γ.Β.Ζ των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικό επίβασης φοράδας εντός μηνός από την επίβαση και δήλωση γέννησης πώλου εντός μηνός από τη γέννηση).
Αν το ιπποειδές είναι αρσενικό, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μία επιτυχή επίβαση με θηλυκό εγγεγραμμένο στο ίδιο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.
5. Για κάθε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και να εφαρμόζουν τις οδηγίες του για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων.
6. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής.
7. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).
8. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση ενίσχυσης, μεταξύ άλλων είναι:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται από τη μηχανογραφική βάση.
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία.
3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων (βοσκοτόπων) που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.
4. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
5. Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
6. Ενημερωμένο μητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου από το αρμόδιο τμήμα της ΔΑΟΚ.
7. Βεβαίωση εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για τα ζώα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.
8. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας.
9. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια επιλογής:
1. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του.
2. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της θέσης της εκμετάλλευσης σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
3. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού με επιχειρηματικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται μηχανογραφικά.
4. Η πιστοποίηση της προτεινόμενης για ένταξη έκτασης εντός περιοχών Natura 2000 γίνεται μηχανογραφικά.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αλλά και να αντλήσουν πληροφορίες:
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση
Στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου «Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων» (ΚΕΠΠΥΕΛ)
Στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
Επίσης πληροφορίες μπορούν να έχουν από την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στα τηλέφωνα: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100, FAX: 210 5275124 και e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr

(Πηγή: Εθνος)