2:56 μ.μ.
0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Καλεί

Όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του κανονισμού (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.


Στόχοι

Στόχοι της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4. είναι:
Η προστασία των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
Η αειφορική διαχείρηση των βοσκοτόπων
Η βελτίωση της ευζωίας των ζώων
Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24-2-2012 έως 30-3-12.

Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

· Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφ. Ενότητας Αργολίδας.
· Στη Δ/νση Αγροτ. Οικ. της αιρετής Περιφέρειας
· Στα κατά τόπους κέντρα Ελέγχου * Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου.
· Στην Ε.Α.Σ.Α. (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας).

Τομείς παρέμβασης

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:
α.α. Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και Ημισταυλισμένης εκτροφής.
β.β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση
γ.γ. Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική / διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
Δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι μπορεί να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως:
Α. επαγγελματίες αγρότες
Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρο΄ʼυν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
α.α. Είναι φυς. Προς. Που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος
β.β. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50 % τουλάχιστον ου συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος


Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται μηχανογραφικά

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
Οι ακόλουθες κατηγορίες:
όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός.
Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα , για δέκα χρόνια.
Ανήλικα άτομα.

Πληροφορίες:
Τηλ. : 271 0 22 69 67
Κος Μητρόπουλος
Δρ Γεωπόνος
Δ/νση Αγρ. Οικονομίας, Τμήμα Φυτικής &Ζωικής παραγωγής, Τρίπολη.Από το Δήμο, 7-3-12