5:07 μ.μ.
0

Σας πληροφορούμε ότι και την αμπελοοινική  περίοδο 2012/2013 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης "Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου".
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μέχρι την 15η Μαΐου 2012 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής  Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1.    Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα 1 με συνημμένο πίνακα τεμαχίων) σωστά και πλήρως συμπληρωμένα σε όλα τα πεδία (και του συνημμένου πίνακα).
2.    Πρόσφατη εκτύπωση Αμπελουργικού Μητρώου (Καρτέλα).
3.    Δηλώσεις Συγκομιδής δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικών περιόδων που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4.    Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης για την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.
5.    Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6.    Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.
7.    Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης (Α.Τ.Ε), με τον αριθμό λογαριασμού ταμιευτηρίου και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.
8.    Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση ένταξης του στο πρόγραμμα, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής. Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου να είναι διάρκειας άνω των δέκα (10) ετών.

Πλημμελώς συμπληρωμένες Αιτήσεις - Δηλώσεις, ή η έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών, απορρίπτονται κατά τον Διοικητικό έλεγχο.
Στη συνέχεια όσοι έχουν τις προϋποθέσεις κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία όπως π.χ Νέοι γεωργοί, βιολογικοί αμπελώνες Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.λ.π. Η τελική τους ένταξη καθορίζεται επί πλέον και από τις δυνατές πιστώσεις που θα διατεθούν τελικά .
Βάσει της κατά σειρά προτεραιότητας που θα καταταγούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις καθώς και από τις πιστώσεις που θα διατεθούν, θα εξαρτηθεί ποιοι θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα.
Στη συνέχεια επισημαίνουμε ότι με την νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα της πραγματοποίησης όλων των μέτρων έως την 10η Ιουνίου όσων παραγωγών θα έχουν ενταχθεί ,  χωρίς κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης με την προϋπόθεση να "προσκομίσουν βεβαίωση - πιστοποιητικό από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ότι οι συγκεκριμένοι αμπελώνες τους είναι απαλλαγμένοι από νηματώδεις.
Σε αντίθετη περίπτωση για όσα μέτρα θα ολοκληρωθούν μετά τη 10η Ιουνίου υποχρεώνονται να συστήσουν Εγγυητική Επιστολή για το 120% της ενίσχυσης. Εδώ επισημαίνουμε ότι το πρώτο μέτρο της εκρίζωσης πραγματοποιείται με την έγκριση του παραγωγού για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 16 Οκτωβρίου έως και 31 Ιανουαρίου.
Για κάθε άλλη πληροφορία να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.(πληροφορίες: κα Σιαηλή, τηλ. 2752 360 268).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Γεώργιος Π. Χαρμπής