4:26 μ.μ.
0


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2012


1. Σήμερα την   του μηνός Απριλίου  του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.:
3824.30/3/2012 πρόσκληση του Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παραγραφ. 5   του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα  (19).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος
14. Τσαμαδός Ιωάννης
1 Ταβουλαρέα - Αντωνοπούλου
      Μαρία
2.Δημαράκης Α.
15. Φλωρής Εμμανουήλ
2.Λεμπέσης Παναγιώτης
3. Βελούδης Ηλίας
16. Σφυρής Δημήτρης
3.Αποστόλου Παναγ.

4. .Γουζούασης Ευάγγελος
17. Αντωνόπουλος
  Ιωάννης
 4. Kακουριώτης Σωτήρης

5.Κολυμπάδης Παντελεήμων
18. Ρούσσης Ιωάννης
5.Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία
6. Κούστας Σταύρος
19. Ντούβαλης Δημ
 6. Μπουρίκας Γεώργιος του Δημητρίου
7. Mπάζος Παναγιώτης

7. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη
8. Παππάς Νίκος


8.Σατραβέλας Κων/νος
9. Πασαλάρης Παντελής


10. Σαμπάνη –Μπάρδη Παναγιώτα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και προσκλήθηκαν νόμιμα
11. Μπαλαμπάνης Χρήστος


12. Τζανής Αναστάσιος.


13. Τουτουντζή ΔήμητραΣτη συνεδρίαση, προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καμιζής νομίμως προσκληθείς ,καθώς επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δ. Κ.: Κρανιδίου  Δ. Μονά,  Πορτοχελίου Κ. Κόκκαλης, Ερμιόνης Ι. Κρητσωτάκης,  των   Τ.Κ Διδύμων Π. Σερέτης, Ηλιοκάστρου Α.Μούγιος , Κοιλάδας  Ε.Φασιλής, Φούρνων Α. Πάνου, Θερμησίας Η. Κατσιάβελας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η , υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας Μ. Συμεωνίδου, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται  μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.
3. Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος, ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κα έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Δημήτρη Καμιζή ο οποίος  είπε τα εξής:
Θα ήθελα  να ενημερώσω τα μέλη του Δ.Σ ότι υλοποιώντας την απόφαση α.α 52/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου ,πήραμε απόφαση να αναθέσουμε τμήμα του τομέα καθαριότητας του Δήμου μας σε ιδιώτη εργολάβο  και συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε με μόνη αρνητική ψήφο του Δ.Σ κ.Κ.Σατραβέλα  τα εξής:

Α.Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου
Το προσωπικό και ο εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκούν και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη των κάτωθι υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου

Β. Ως αντικείμενο εργασίας  που θα ανατεθεί σε ιδιώτη/εργολάβο προτείνονται  οι κάτωθι περιοχές/οικισμοί :

1. Οικισμοί Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου
Θυννί, Λάκκες, Δορούφι, Κοράκια, Βερβερόντα, Κουνούπι, Τζέμι, Φλάμπουρα, Πετροθάλασσα

2. Οικισμοί Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου
Υπόλοιπο Βερβερόντας, Χινίτσα, Αγ.Αιμιλιανός, Κόστα και ο κύριος οικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου.

3. Οικισμοί Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης
Κύριος οικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης (περιμετρικά από Δασάκι απέναντι από το Λύκειο, έως Μαγούλα και το εσωτερικό της Δημοτικής Κοινότητας)

4. Οικισμός Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας
Υπόλοιπο Δορούφι

5. Ο επαρχιακός δρόμος από Πορτοχέλι έως Κόστα

6. Οι κύριοι κοινοτικοί οδοί
- Από επαρχιακό Πορτοχέλι-Κόστα (καλάμια) έως Πετροθάλασσα (ξενοδοχείο Q-CLUB)
- Από επαρχιακό Πορτοχέλι-Κόστα (διασταύρωση) έως Αγ. Αιμιλιανό (εκκλησία)

7. Οι Δημοτικοί οδοί
- Από Πορτοχέλι (ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ) έως Κοράκια (ξενοδοχείο APOLLON BEACH)
- Από Κοιλάδα έως Θυννί Από Κοιλάδα έως Δορούφι

Γ. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Δ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  διάρκειας 10 μηνών

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπ/νου του ΦΠΑ της εργολαβίας είναι  200.000,00  € ,προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2012 στον ΚΑ: 20-6162.001 (συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων)

Ε. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας να καταρτίσει τους όρους της δημοπρασίας για την σύμβαση σχετικά με διαγωνισμό για την  ανάθεση εργασιών ,τμήματος του τομέα  καθαριότητας στο Δήμο Ερμιονίδας (συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων)
Άρα ,η Οικονομική Επιτροπή μετά από την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ  αποφάσισε ,κατάρτισε τους όρους της δημοπρασίας και όρισε επιτροπή υπαλλήλων οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας η οποία ήταν να γίνει την Τετάρτη 28/3/2012 στις 12:00 το μεσημέρι ,όμως την προηγούμενη μέρα στις 27 του μηνός στάλθηκε επιστολή  από το Σωματείο Εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας προς τη Διοίκηση του Δήμου και προς τους υπαλλήλους με το εξής περιεχόμενο:
«Συνάδελφοι,
Πρέπει να ματαιώσουμε τη δημοπρασία της αποκομιδής των απορριμμάτων στο Κρανίδι την Τετάρτη στις 12:00 28/3/2012
Είναι γνωστό ότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και τα γεγονότα είναι σημαντικά και πυκνά.
Την περασμένη εβδομάδα μάθαμε ότι στο Δήμο Ερμιονίδας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο.
Σε έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας αποφασίστηκε να έρθουμε σε επαφή με τον Δήμαρχο και να ζητήσουμε τη ματαίωση του διαγωνισμού,αφού τον θεωρούμε προπομπό για παρόμοιες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση σήμερα του τομέα καθαριότητας,αύριο άλλων και θα οδηγήσουν τελικά στην κατάργηση των οργανικών μας θέσεων και στην ανεργία,αλλά και στην επιπλέον σταδιακά οικονομική επιβάρυνση των ήδη οικονομικά εξαντλημένων δημοτών.
Η επαφή με τον Δήμαρχο δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.Ο Δήμαρχος μας δέχτηκε,συζητήσαμε το θέμα, του θέσαμε τις θέσεις μας και το αίτημά μας για τη ματαίωση του διαγωνισμού.
Περιληπτικά,μας απάντησε ότι δεν έχει σκοπό να ματαιώσει το διαγωνισμό .ότι δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από τη μερική ιδιωτικοποίηση και γενικά οι θέσεις του δεν ήταν καθησυχαστικές ,το αντίθετο μάλιστα. Τοποθετήθηκε επιθετικά, επιρρίπτοντας ευθύνες στους εργαζόμενους (κυρίως τους εκτάκτους)
Οι συνάδελφοι που εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας στο Κρανίδι θεωρούν ότι μπορεί να βρεθεί λύση,ακόμα και με τα υφιστάμενα μέσα και πόρους, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης εργολάβου.
Αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα είναι κρίσιμο και πρέπει με κάθε τρόπο να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά, υπερασπίζοντας τις δουλειές μας ενάντια σε θολές αντιλήψεις για το ποιος φταίει που φτάσαμε εδώ, οι εργαζόμενοι και η χώρα
Με τη συνδρομή της ΠΟΕ-ΟΤΑ θα ματαιώσουμε το διαγωνισμό –λαγό
Γι΄αυτό συνάδελφοι πρέπει όλοι να πάμε στο Κρανίδι την Τετάρτη στις 12:00 στο Δημαρχείο,για να υπερασπίσουμε τις δουλειές μας και όσα μας έχουν απομείνει
Το Δ.Σ του Σ.Ε.Τ.Α.Α»
Όπως γνωρίζετε την Τετάρτη 28//3/2012 στις 11:30 π.μ. ήρθαν στο Δημαρχείο  άτομα που μερικά απ΄αυτά εκπροσωπούσαν τον Σωματείο των εργαζομένων της Αργολίδας αλλά και ήταν πάρα πολλά άτομα που ήρθαν από την Αθήνα τα οποία απέδειξαν ότι διαθέτουν μια συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα καθώς επίσης και άτομα μέσα από την Αργολίδα οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση  και το μόνο που τους χαρακτηρίζει είναι μια συγκεκριμένη ιδεολογική και κομματική τοποθέτηση ,με σκοπό να εμποδίσουν και να ματαιώσουν τη δημοπρασία και κατ΄επέκταση να  «καταλάβουν» το Δημοτικό κατάστημα στο Κρανίδι.
Οι Αντιδήμαρχοι ,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,εγώ προσωπικά ,αλλά και ορισμένοι πολίτες που εκείνη την ώρα ήταν στο Δημαρχείο στα πλαίσια συνεδρίασης μιας εθελοντικής ομάδας ,τους εμποδίσαμε ,διασώσαμε τη διαδικασία και περιφρουρήσαμε το Δημοτικό κατάστημα από μια πιθανή κατάληψη.
Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο ,να καταδικάσουμε αυτή την ατομική και κοινωνική  συμπεριφορά ,αυτές τις μεθόδους και τις τακτικές τις οποίες ακολούθησαν συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν είναι δημότες μας ούτε καν εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Αυτό είναι μια αντιδημοκρατική συμπεριφορά που προσβάλλει το δημοκρατικό μας πολίτευμα και τους θεσμούς.
Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου  η οποία ήταν σχεδόν ομόφωνη με την αρνητική ψήφο ενός μόνο Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης που εκπροσωπεί το 3,5% των δημοτών μας σύμφωνα με τις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές .
Το Δημοτικό Συμβούλιο και όλα τα όργανα του Δήμου μας ,σέβονται όλες τις απόψεις που εκφράζονται στα συλλογικά όργανα, όμως για να λειτουργήσουν υπάρχει μια προϋπόθεση :
Να σεβόμαστε τις απόψεις της πλειοψηφίας  και να υλοποιούμε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και η εκάστοτε μειοψηφία έχει τη δυνατότητα της καταγραφής ,του ελέγχου ,των απόψεων και της κριτικής ,όσον αφορά τα θέματα που αφορούν του δημότες μας»
Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι προέχουν τα προβλήματα των δημοτών μας  και όχι να επιλύσουμε ιδεολογικά ζητήματα και να προβούμε σε ενέργειες στα πλαίσια υποστήριξης ή καταδίκης του μνημονίου.
Στοχεύουμε στη βελτίωση των υπηρεσιών του τομέα καθαριότητας για το Δήμο Ερμιονίδας. Ο Δήμος μας θα αναθέσει στον ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας τμήμα της υπηρεσίας καθαριότητας ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες συμπληρωματικά και επικουρικά προς τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ,μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και αυτή η τακτική ,αυτή η πολιτική εφαρμόζεται  στο τόπο μας εδώ και περίπου 20 χρόνια ,πριν την εφαρμογή του νόμου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ¨» δηλ. πριν από το 1999  ,από τον πρώην Δήμο Κρανιδίου και από τις τότε κοινότητες.
Αυτό το μικτό σύστημα το εφάρμοσα και γω ως Δήμαρχος του Δήμου Κρανιδίου την δημοτική περίοδο 1999-2006 και αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο πρώην Δήμαρχος
κ.Δ.Σφυρής την περίοδο 2007-2010 και φυσικά προσωπικά διαφωνώ με την τεκτική ,του πρώην Δήμου Ερμιόνης που είχε αναθέσει εξ ολοκλήρου τον τομέα της καθαριότητας ,σε ιδιώτη.
Για το 2012 λοιπόν πήραμε σημαντικές αποφάσεις για να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας  και την βελτίωση της εικόνας του Δήμου μας ,η οποία αυτή εικόνα συμβάλλει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος :
Πήραμε απόφαση να δώσουμε τμήμα του τομέα καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο απόφαση α.α 52/2012
Με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου α.α 18/2012 προγραμματίσαμε την πρόσληψη 15 (δέκα πέντε) εποχιακών υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας, η προκήρυξη αυτών των θέσεων θα προχωρήσει μετά την έγκριση της ΠΥΣ  (Διυπουργική επιτροπή)
Συμμετέχουμε μαζί με την Περιφέρεια  Πελοποννήσου στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας που θα δώσει τη δυνατότητα σε 40 (σαράντα ) άνεργους δημότες μας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κρίσιμους τομείς του Δήμου μας που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της τουριστικής εικόνας του Δήμου μας
Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα μαζί με τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια της αυτεπιστασίας που θα μας δώσει τη δυνατότητα να απασχολήσουμε (10) δέκα άνεργους δημότες μας κυρίως τεχνίτες σε δράσεις και ανάγκες  του Δήμου μας.
Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας ΦΕΚ 2446/2011 ,μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ετησίως μέχρι (30) τριάντα θέσεις προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ,απ΄αυτές έχουμε προκηρύξει ήδη τις (15) δέκα πέντε με την απόφαση α.α 18/2012 και θα προκηρύξουμε αργότερα τις άλλες (15) δέκα πέντε
ώστε να έχουμε για όλο τον χρόνο εποχιακό προσωπικό και να μην κάνουμε το περσινό λάθος ,που πήραμε (27) είκοσι επτά άτομα και απολυθήκαν ταυτόχρονα όλοι την ίδια χρονική περίοδο
Το θέμα της οργάνωσης του τομέα καθαριότητας και η ανάθεση τμήματος αυτού σε ιδιώτη
δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση και για άσκοπες ιδεολογικές αναζητήσεις ,ας
υπάρξουν άλλοι τρόποι να λυθούν οι ιδεολογικές διαφορές μας με το σύστημα και το κράτος,
δεν πρέπει να «παίξουμε» με το δημόσιο συμφέρον και την υγεία των δημοτών μας
Έχει προγραμματιστεί  η επόμενη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού   
 για την Τετάρτη  4/4/2012 ,εφόσον η πρώτη διαδικασία σύμφωνα με το πρακτικό κατέστη άκαρπη ,όμως την Παρασκευή στις 30/3/2012 μας στάλθηκε εξώδικη γνωστοποίηση ,πρόσκληση και δήλωση από το ΣΕΤΑΑ (Σωματείο εργαζομένων τοπικής αυτοδιοίκησης Αργολιδας) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Στο Δήμο Ερμιονίδας όπως και στους τρείς (3) άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι εργαζόμενοι, αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προβλήματα:
1.Οι εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία ,διότι με πιθανή αιτιολογία τις ελλείψεις προσωπικού, καθίσταται ισχυρή η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών
2.Ο Δήμος μας δεν παρέχει τις υπηρεσίες  Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων ,αν και οφείλει σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 8 του Ν.3850/2010
3.Δεν τηρείται στους ανάλογους εργαζόμενους η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3852/2010 για υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων ,σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ 186/95 για υποχρεωτική διενέργεια εμβολιασμών με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου.
Παρά τις συχνές και κατ΄ επανάληψη οχλήσεις μας δεν έχετε προβεί σε επίλυση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων,
Σας δηλώνουμε ότι κηρύσσουμε εικοσιτετράωρη Παναργολική απεργία από ώρα 6:00 π.μ. της 4/4/2012 ημέρας Τετάρτης μέχρι και ώρα 5:59 π.μ. της 5/4/2012 ημέρας Πέμπτης για το
σύνολο των εργαζομένων των Δήμων ΄Αργους –Μυκηνών ,Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ναυπλιέων καθώς και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ αυτών
Σας καλούμε σε δημόσιο κατά τον νόμο διάλογο  με παρουσία νόμιμου διαπραγματευτή που θα θέλατε ,την ημέρα Τετάρτη 4/4/2012 και ώρα 12:01 μ.μ. στο Δημαρχείο Κρανιδίου επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11»
Όπως καταλαβαίνετε μετά από αυτό , ποιοι «παίζουν παιχνίδια» εις βάρος των δημοτών του Δήμου, ζητώ από το Δ.Σ να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και αυτές τις συμπεριφορές ,πρέπει να σεβαστούμε τη βούληση των δημοτών μας που επιθυμούν τη βελτίωση του τομέα καθαριότητας και να εξασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία των δημοτών μας.
4. Ο Πρόεδρος κ.Α.Λάμπρου έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Σ.Κούστα ο οποίος είπε τα εξής: Προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε την Οικονομική επιτροπή ,να διεξάγει και να κατακυρώσει  η ίδια τη δημοπρασία σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων ,σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 65 του Ν.3852/10
5. Ο Πρόεδρος κ.Α.Λάμπρου έδωσε τον λόγο στον Δ.Σ κ. Δ.Σφυρή ο οποίος είπε τα εξής:
Κατ΄αρχήν συμφωνώ στην πράξη να υλοποιήσουμε στην πράξη την απόφαση α.α 52/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου και να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να αναθέσουμε τμήμα του τομέα καθαριότητας σε εργολάβο.Ως Δήμαρχος την δημοτική περίοδο 2007-2010 εφάρμοσα στην πράξη το μικτό σύστημα (εργολάβος καθαριότητας και δημοτική υπηρεσία), όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα των εργαζομένων του Δήμου μας που υπηρετούν στον τομέα της καθαριότητας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας.
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας σχετίζεται και με την κακή λειτουργία του δεματοποιητή και την κατάσταση που επικρατεί εκεί στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» της  Τ.Κ Διδύμων ,υπάρχει και ένα θέμα ότι στους όρους της δημοπρασίας δεν αναφέρεται σε ποιο σημείο θα συγκεντρώνονται τα απορρίμματα ,αυτό μπορεί να έχει σχέση και με την μη έλευση προσφορά από εργολάβο κατά την πρώτη φάση ,επίσης σας θυμίζω ότι ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας άλλα έλεγε πέρσι και άλλα υποστηρίζει σήμερα ,θυμάμαι ότι υποστήριζε «ότι ο Δήμος μέσω εποχιακού προσωπικού θα δημιουργούσε θέσεις απασχόλησης αναγκαίες στη σημερινή συγκυρία» και σήμερα έχει διαφορετική άποψη ,επίσης θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες και συμπεριφορές που έγιναν από ορισμένους μη δημότες την προηγούμενη Τετάρτη στο Δήμο μας ,από τους υπαλλήλους του Δήμου μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έπρεπε την ημέρα αυτή να ειδοποιηθούν οι Δ.Σ της αντιπολίτευσης και εγώ προσωπικά .Κύριο μέλημά μας είναι η βελτίωση του τομέα καθαριότητας του Δήμου μας και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου
6.Ο Πρόεδρος κ.Α.Λάμπρου έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Δ.Κ. Πορτοχελίου κ.Κ.Κόκκαλη ο οποίος διάβασε την απόφαση α.α 8/2012 του Κοινοτικού Συμβουλίου :
Α. Να υλοποιηθεί  άμεσα η απόφαση  του Δ.Σ α.α 52/2012 του Δήμου Ερμιονίδας για τους εξής λόγους:

α. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας
β. η ανάθεση σε εργολάβο  των τουριστικών περιοχών του Δήμου μας, μας δίνει τηδυνατότητα να βελτιώσουμε την  τουριστική εικόνα του τόπου μας
γ. η συμμετοχή του ιδιώτη εργολάβου λειτουργεί συμπληρωματικά  και επικουρικά στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας (μόνιμο και εποχιακό προσωπικό)

Β. Η απόφαση αυτή κρίνεται  επιβεβλημένη  για λόγους δημόσιας υγείας  στα πλαίσια της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Κοινοτικού μας Συμβουλίου και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Ερμιονίδας και στις αρμόδιες υπηρεσίες

7.Ο Πρόεδρος κ.Α.Λάμπρου έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ερμιόνης κ.Ι Κριτσωτάκη ο οποίος  διάβασε την απόφαση α.α 22/2012 του Κοινοτικού Συμβουλίου :
Ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ
 και στην ανάθεση τμήματος της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη

8. Ο Πρόεδρος κ.Α.Λάμπρου είπε τα εξής:
Παρόμοιες αποφάσεις έλαβαν και τα Κοινοτικά Συμβούλια των : Δ.Κ. Κρανιδίου,Τ.Κ   
 Θερμησίας,Τ.Κ Ηλιοκάστρου,Τ.Κ Διδύμων,Τ.Κ.Φούρνων,Τ.Κ Κοιλάδας που ζητούν τα
 άμεση την άμεση υλοποίησης της απόφασης α.α 52/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου
 Άρα καλούμαστε να αποφασίσουμε τα εξής:

Α. Να κάνουμε αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού της αποκομιδής απορριμμάτων με το οποίο μας γνωστοποιείται  η άγονη διαδικασία της δημοπρασίας με το εξής περιεχόμενο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2012 Α.Π. 3692
Σήμερα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1.Πασιαλής Βασίλειος
2.Νικολακόπουλος Νικόλαος
3.Ελευθερίου Αικατερίνη

Οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «Αποκομιδή απορριμμάτων» και που οριστήκαμε με την υπ΄αριθμ.37/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ,συνήλθαμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κρανιδίου στις 12:00 σύμφωνα με την προκήρυξη.
Αναμένουμε ως την προκαθορισμένη από την προκήρυξη ώρα (12:30) χωρίς ωστόσο να προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος.
Συνεπώς κηρύσσεται η δημοπρασία άγονη.
Το παρόν θα κατατεθεί αυθημερόν στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Οι υπογράφοντες
1.Πασιαλής Βασίλειος
2.Νικολακόπουλος Νικόλαος
3.Ελευθερίου Αικατερίνη
Β. Να εξουσιοδοτήσουμε την Οικονομική επιτροπή του Δήμου μας να διεξάγει και να κατακυρώσει τη δημοπρασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων σύμφωνα με την απόφαση α.α 52/2012 και την 84/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 72 και 65 του Ν.3852/2010
Γ. Να καταδικάσουμε τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στο προαύλιο του Δημαρχείου Κρανιδίου την Τετάρτη 28/3/2012 και συγκεκριμένα τις ενέργειες και τις τακτικές ορισμένων ατόμων οι οποίοι δεν ήταν ούτε εργαζόμενοι αλλά και ούτε δημότες του Δήμου μας.
Δ. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ,έτσι ώστε με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών της Πολιτείας, να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή  της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/4/2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου

Το Δ.Σ , μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

·      Την τοποθέτηση  του Δημάρχου κ.Δ.Καμιζή
·      Την εισήγηση του Προέδρου κ.Α.Λάμπρου
·      Τον Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα τα άρθρα 65 και 72

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α.Να κάνουμε αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού της αποκομιδής απορριμμάτων με το οποίο μας γνωστοποιείται η άγονη διαδικασία της δημοπρασίας με το εξής περιεχόμενο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2012 Α.Π. 3692
Σήμερα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1.Πασιαλής Βασίλειος
2.Νικολακόπουλος Νικόλαος
3.Ελευθερίου Αικατερίνη
Οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «Αποκομιδή απορριμμάτων» και που οριστήκαμε με την υπ΄αριθμ.37/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ,συνήλθαμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κρανιδίου στις 12:00 σύμφωνα με την προκήρυξη.
Αναμένουμε ως την προκαθορισμένη από την προκήρυξη ώρα (12:30) χωρίς ωστόσο να προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος.
Συνεπώς κηρύσσεται η δημοπρασία άγονη.
Το παρόν θα κατατεθεί αυθημερόν στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Οι υπογράφοντες
1.Πασιαλής Βασίλειος
2.Νικολακόπουλος Νικόλαος
3.Ελευθερίου Αικατερίνη

Β.Να εξουσιοδοτήσουμε την Οικονομική επιτροπή του Δήμου μας να διεξάγει και να κατακυρώσει τη δημοπρασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων σύμφωνα με την απόφαση α.α 52/2012 και την 84/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 72 και 65 του Ν.3852/2010
Γ.Να καταδικάσουμε τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στο προαύλιο του Δημαρχείου Κρανιδίου την Τετάρτη 28/3/2012 και συγκεκριμένα τις ενέργειες και τις τακτικές ορισμένων ατόμων οι οποίοι δεν ήταν ούτε εργαζόμενοι αλλά και ούτε δημότες του Δήμου μας.
Δ. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ,έτσι ώστε με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών της Πολιτείας, να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή  της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/4/2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου


Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   84/2012

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος:       Δημαράκης Α.
Ο Γραμματέας :

Οι Σύμβουλοι:  
Βελούδης Η., Γουζούασης Ε.,Κολυμπάδης Π.,Κούστας Σ.,Μπάζος Π.,Παππάς Ν. Πασαλάρης Π.,Σαμπάνη – Μπάρδη Π.,., Μπαλαμπάνης Χ., Τζανής Α.,Τουτουντζή Δ.,Τσαμαδός Γ.,Φλωρής Ε.,Σφυρής Δ., Αντωνόπουλος Γ. ,Ρούσσης Ι., Ντούβαλης Δ.


Οι πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:

Δ. Μονά, Κ. Κόκκαλης, Ι. Κρητσωτάκης,  Π. Σερέτης, Α.Μούγιος ,  Ε.Φασιλής , Α. Πάνου, Η. Κατσιάβελας.


Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ