5:18 μ.μ.
0

Του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι Αργολίδας Μελίνας Μερκούρη 11 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται δια του Δημάρχου του κου Δημητρίου Καμιζή,

Κ Α Τ Α
Της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενης δια του Διευθυντή του υποκαταστήματος Δ.Ε.Η. Κρανιδίου, με διεύθυνση το Κρανίδι Ερμιονίδας, ΤΚ 213 00.

Κύριοι,
Στους λογαριασμούς που αποστέλλονται από την εταιρεία σας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στον Δήμο Ερμιονίδας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη ‘συνολικό ποσό πληρωμής’ και αφού έχει προηγουμένως υπολογισθεί και χρεωθεί "Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011”) επί λέξει το εξής κείμενο :
«Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».

Σχετικά με το ανωτέρω κείμενο και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της εταιρείας σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
ΕΠΕΙΔΗ κατά του συγκεκριμένου Ν. 4021/2011 (άρθρο 53) έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα βάσιμες και τεκμηριωμένες αμφισβητήσεις, σχετικά με την συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αντίστοιχα αρκετές Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΕΠΕΙΔΗ μεταξύ των βασίμων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 περιλαμβάνονται και οι κάτωθι :
α) Το ανταποδοτικό τέλος είναι μονομερής επιβαλλόμενη χρηματική υποχρέωση, η καταβολή της οποίας συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή την απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημοσίου πράγματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος. Το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται όμως έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δημοσία δε υπηρεσία προς την οποία αντιστοιχεί το ανταποδοτικό τέλος παρέχεται προεχόντως χάριν δημοσίου σκοπού αλλά εξυπηρετούνται με αυτή ταυτόχρονα και όποιοι την χρησιμοποιούν που φέρουν το βάρος των δαπανών της. Συνεπώς όταν δεν συντρέχουν τα ως άνω στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν σε ένα οικονομικό βάρος να χαρακτηριστεί ως τέλος, τότε η σχετική επιβάρυνση αποτελεί φόρο.
β) Ότι, κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν. Οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν ότι η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του και ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, παρά μόνο για λόγους δημοσίας ωφέλειας και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το νόμο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους, ενώ συγχρόνως δίδεται το δικαίωμα κάθε κράτους, όπως θέτει σε ισχύ νόμους αναγκαίους για τη ρύθμιση της χρήσης αγαθών, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον ή για την εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων. Με την επιβολή του ως άνω Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δημιουργούνται υπέρμετρες και δημευτικές φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτή και συνεπώς αναιρούν την ουσία της ιδιοκτησίας, η οποία είναι η απόλαυση, χρήση και ανάλωση των καρπών της ιδιοκτησίας.
γ) Ότι, η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο αλλά από την μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π. της ΔΕΗ και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος.
δ) Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, ανατίθεται στην ΔΕΗ και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και σε περίπτωση μη καταβολής του, χορηγείται στην ΔΕΗ και στους λοιπούς προμηθευτές το δικαίωμα να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 26 παράγραφος 2 και 1 παράγραφος 3 του Συντάγματος, αφού η βεβαίωση και η είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου παρότι αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες. Περαιτέρω τα ανωτέρω αποτελούν πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 26 παρ.2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την Κυβέρνηση καθώς και του άρθ. 1 παρ.3 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο όλες οι εξουσίες πηγάζουν από λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, την διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κλπ.) και μάλιστα με καθιέρωση αμαχήτου τεκμηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
στ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά τον Φ.Α.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 27 επόμενα του Ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας στο ίδιο οικονομικό έτος (2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.
ζ) Ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήμποροι, άνεργοι κλπ.) και συνεπώς προσβάλλεται απ’ ευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου. αφού με τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου.
η) Ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να μην είναι υπόχρεοι αλλά να αναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (π.χ. μισθωτές).
ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011.
ΕΠΕΙΔΗ η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν  το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ.
             ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Για λογαριασμό και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ερμιονίδας,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αναγραφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ του κειμένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρείας σας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Δήμου Ερμιονίδας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011
1.            Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι αλληλέγγυος και θα συμπαρασταθεί με όλα τα μέσα σε κάθε δημότη και κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΔΕΗ (αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/30-11-2011).
2.            Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και ποινικώς, υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», κατάστημα Κρανιδίου, (Κρανίδι Ερμιονίδας, ΤΚ 213 00), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.