2:27 μ.μ.
0

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. Η προκήρυξη έχει ήδη προδημοσιευθεί και απομένει ο επίσημος ορισμός των ημερομηνιών για την έναρξη υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Η επικείμενη προκήρυξη από το
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αφορά την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Σκοπός της δράσης είναι η άμεση τόνωση του επιχειρείν στις συνθήκες κρίσης με την ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση προασπίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3. υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.
Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκατασταθούν, στην Ελληνική επικράτεια
• να μην είναι προβληματική επιχείρηση
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
• ο μέσος κύκλος εργασιών τους για την τελευταία τριετία να κυμαίνεται:
- από 30.000 € μέχρι 50.000.000€ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
- από 30.000 € μέχρι 50.000.000€ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
- από 20.000 € μέχρι 50.000.000€ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
- από 20.000 € μέχρι 50.000.000€ για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για την κάθε θεματική ενότητα είναι οι εξής:

Τομέας ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
• Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Τομείς ΕΜΠΟΡΙΟ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
• Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

• Κτίρια και εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
• Προβολή – Προώθηση
• Αμοιβές Συμβούλων

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται:
i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται επίσης με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.