7:00 π.μ.
0

 Κάθε 0φελούμενος εφόσον:
• ολοκληρώσει το ̟πρόγραμμα κατάρτισης (βλ. 8.3.1) και
• συμμετάσχει στις εξετάσεις / ε̟πανεξετάσεις ̟πιστο̟ποίησης των δεξιοτή-
των του (βλ. 8.3.1) δικαιούται να λάβει εκ̟παιδευτικό ε̟πίδομα, το ο̟οίο έχει συνολική αξία ̟πε-
ντακόσια (500) ευρώ.
Β. Σε ̟περί̟πτωση μη ολοκλήρωσης του ̟προγράμματος κατάρτισης με βάση τα ̟προβλε̟πόμενα στην ̟παρούσα ή/και μη συμμετοχής στις εξετάσεις ̟πιστο-
̟ποίησης ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει ούτε το εκ̟παιδευτικό ε̟πίδομα ούτε ο̟ποιοδή̟οτε μέρος του.
4.2. Όροι και διαδικασία καταβολής του εκ̟παιδευτικού ε̟πιδόματος
Η καταβολή του εκ̟παιδευτικού ε̟πιδόματος στον 0φελούμενο θα γίνει α̟πό τον ΟΑΕΔ μετά α̟πό σχετική εισήγηση της ΕΥΕ/ΕΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο σημείο 10.2 της ̟παρούσας. Η καταβολή θα γίνει με κατάθεση του ̟ποσού στον τρα̟πεζικό λογαριασμό του 0φελούμενου στην Εθνική Τρά̟πεζα της
Ελλάδας, ο ο̟ποίος θα έχει δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής ̟που υ̟ποβάλει ο άνεργος κατά το σημείο 2.2.Α της ̟παρούσας.
4.3. Διαδικασία δήλωσης τρα̟πεζικού λογαριασμού α̟πό τον
φελούμενο
Ο 0φελούμενος για να εισ̟πράξει το εκ̟παιδευτικό ε̟πίδομα ̟πρέ̟πει να δηλώσει με την υ̟ποβολή της Αίτησης Συμμετοχής του κατά το σημείο 2.2.Α της ̟πα-
ρούσας τα στοιχεία του λογαριασμού, ̟που τηρεί στην Εθνική Τρά̟πεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα το υ̟ποκατάστημα, τον αριθμό λογαριασμού του και
το ΙΒΑΝ. Στο λογαριασμό ο 0φελούμενος ̟πρέ̟πει να είναι είτε ο α̟ποκλειστικός δικαιούχος είτε ̟πρώτος δικαιούχος σε ̟περί̟πτωση κοινού λογαριασμού.