9:02 μ.μ.
0

Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, διαδικασία έχει στόχο την κατά το δυνατόν αμεσότερη κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ, χωρίς όμως αυτό να αποβεί σε βάρος των περιορισμών που έχουν τεθεί λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Όπως επισημαίνεται, με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του «Καλλικράτη» για τη συγκρότηση ισχυρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με απώτερο σκοπό την κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή του θεσμού.
Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, ο έλεγχος πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι συμβάσεις έργου με γιατρούς εργασίας ή τεχνικούς ασφαλείας, οι μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι μετακινήσεις υπαλλήλων ΚΕΠ, οι αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων του δημοσίου και ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και θέματα που αφορούν στους γενικούς γραμματείς των δήμων και τους ειδικούς συμβούλους συνεργάτες δημάρχων και περιφερειαρχών.