2:21 μ.μ.
0


Τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις προτάσεις τους για ένα ακόμη έτος (2012-2013) ή και να υποβάλουν νέα πρόταση, με την προϋπόθεση ότι σε αυτήν δεν περιλαμβάνουν χώρα - στόχο στην οποία εκτέλεσαν πρόγραμμα την προηγούμενη τριετία, δίνει το ΥπΑΑΤ στους ενδιαφερόμενους για ένταξη στη δράση
«Προβολή - προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες», στα πλαίσια της ΚΟΑ Οίνου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 25η Μαΐου 2012.
Όσον αφορά το πρόγραμμα, ο διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ, κ. Παρασκευάς Κορδοπάτης, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, αλλά αναμένεται να πάρει παράταση για ακόμη δύο έτη, μετά τη ψήφιση της νέας ΚΟΑ Οίνου. Άρα έχουμε μια τριετία μπροστά μας. Η εξωστρέφεια αποτελεί μια αναγκαία λύση για την ανάπτυξη του κλάδου, την στιγμή που η εσωτερική αγορά λειτουργεί με όρους χρηματοδοτικής ασφυξίας. Το ελληνικό κρασί έχει αγορές στόχους τις αναπτυσσόμενες χώρες Ρωσία και Κίνα και τις αναπτυγμένες χώρες ΗΠΑ και Καναδά. Εκτιμώ ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η δράση, τόσο για τις αναδυόμενες όσο και για τις ώριμες αγορές. Είναι το μόνο μέτρο ουσιαστικά που έχει το κρασί για να προβληθεί στις συγκεκριμένες αγορές. Χρειάζεται όμως να υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια για να καταφέρεις να κερδίσεις αυτές τις αγορές».
«Η συγκεκριμένη δράση ενεργοποιήθηκε μετά την ανανέωση της ΚΟΑ οίνου το 2008 και τα τελευταία τρία χρόνια που εφαρμόζεται έχει πολύ θετικά αποτελέσματα», ανέφερε στον ΑγροΤύπο ο κ. Άγγελος Ρούβαλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) προσθέτοντας τα εξής: «Τα χρήματα, που άλλοτε πήγαιναν σε αποστάξεις και αποθεματοποιήσεις, τώρα η Κοινότητα τα έστρεψε προς την «κατάκτηση» των αγορών στις τρίτες χώρες. Τα χρήματα αυτά, παρά την οικονομική κρίση, βοήθησαν να αυξηθούν οι εξαγωγές. Ήδη έχουμε μεγάλη διείσδυση του ευρωπαϊκού οίνου τόσο τις αγορές των ΗΠΑ όσο και στην Κίνα. Από την πλευρά της Ελλάδας, ο ΣΕΟ, μέσω της Διεπαγγελματικής και του ΟΠΕ, έβαλε σαν στόχο δράσεις προώθησης στην αγορά της Νέας Υόρκης. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το 2011 υπήρξε αύξηση των εξαγωγών του ελληνικού κρασιού στις ΗΠΑ κατά 5%. Τώρα κάνουμε προσπάθειες και στην κινέζικη αγορά, όπου τα μηνύματα που έχουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά».

Εγκύκλιος

Ολόκληρη η εγκύκλιος, της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, έχει ως εξής:

Θέμα: «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών περιόδου 2012-2013».


Με την παρούσα εγκύκλιο και κατόπιν της τροποποίησης του Καν (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής από τον Καν (ΕΚ) 772/2010 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ανανέωση προγραμμάτων

Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης των προγραμμάτων των δικαιούχων του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για την χρονική περίοδο 2012-2013. Η ανανέωση αφορά το Πρόγραμμα όπως έχει εγκριθεί και υλοποιείται ως προς τις δράσεις και τις χώρες-στόχους.
Δικαιούχος του μέτρου που επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ανανέωση, στην πρόταση ανανέωσης δύναται να εξαιρέσει κάποια ή κάποιες από τις χώρες-στόχους του προγράμματός τους, χωρίς όμως να επιτρέπεται να προσθέσει άλλη χώρα που δεν υπήρχε στο αρχικό πρόγραμμα. Η εξαίρεση χώρας/ες από την πρόταση ανανέωσης θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανανέωσης θα πρέπει να είναι ίσος ή και μικρότερος με τον προϋπολογισμό του τελευταίου έτους του αρχικού προγράμματος.
Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να πραγματοποιήσει δράσεις σε χώρες διαφορετικές από αυτές του ήδη εκτελούμενου προγράμματός του, αυτό γίνεται μόνο μέσω υποβολής νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει καμιά από τις χώρες του προηγούμενου προγράμματος.
Ο δικαιούχος του προγράμματος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει τόσο πρόγραμμα ανανέωσης όσο και νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2012-2013, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Δικαιολογητικά υποβολής για την ανανέωση

1. Αίτηση ανανέωσης η οποία υποβάλλεται έως την 25η Μαΐου 2012, στη Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, Αχαρνών 2, 101 76.
2. Περιγραφή προγράμματος και των προτεινόμενων δράσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα II της υπ΄ αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
3. Πίνακες συνολικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού ανά χώρα και χρηματοδοτικού σχήματος σύμφωνα με τα υποδείγματα ΙΙΙ, IV, V, της υπ΄ αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
4. Στην περίπτωση που δικαιούχος δεν είχε χρησιμοποιήσει Εκτελεστικό Οργανισμό στο αρχικό του πρόγραμμα και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα ανανέωσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Αξιολόγηση των προγραμμάτων ανανέωσης

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα ανανέωσης θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου κυρίως ως προς:
1. Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του αρχικού τους προγράμματος.
2. Την εξαγωγική τους δραστηριότητα.
3. Την ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων.

Υποβολή νέων προγραμμάτων

Για την υποβολή νέου προγράμματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύουν.
Η υποβολή νέων προγραμμάτων πραγματοποιείται μέχρι την 25η Μαΐου 2012 και θα αφορούν την χρονική περίοδο 2012-2013, δεδομένου ότι το πενταετές Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης (2009-2013) ολοκληρώνεται το 2013.

Φύλλο ελέγχου φυσικού αντικειμένου

Το υποβαλλόμενο υλικό φυσικού αντικειμένου, το οποίο συνοδεύει την ετήσια αναλυτική έκθεση και πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες δράσεις, θα συνοδεύεται από φύλλο ελέγχου, που συμπληρώνεται από το δικαιούχο και ελέγχεται και αξιολογείται από το Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Το χρηματοδοτικό σχήμα για όλους τους δικαιούχους και για τη χρονική περίοδο εφαρμογής 2012-2013 είναι ως εξής:
Η κοινοτική συνδρομή αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, η εθνική συμμετοχή το 30%, ενώ η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων αποτελεί το 20% της επιλέξιμης δαπάνης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των με αριθμ. 302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύουν.