8:52 π.μ.
0

Το πρόγραμμα Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών που έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκειμένου να ενθαρρύνει την παραμονή των νέων στην ύπαιθρο. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύεται
η διαδικασία συστηματικής συνεργασίας με τους νέους της υπαίθρου, τους φορείς και τις οργανώσεις τους, ενώ απώτερος στόχος της είναι να αναδειχθεί μία «νέα κουλτούρα της υπαίθρου» και να προωθηθούν τα νέα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τοπικότητας.
Η περίοδος υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1438 στις 2 Μαΐου, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2013, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς λήγει στις 31 Μαΐου 2012. Αποδέκτες προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους νέους αγρότες με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, έτσι ώστε να καταστούν οι νέοι αγρότες περισσότερο ανταγωνιστικοί μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, της τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης των νέων αγροτών, της ενθάρρυνσης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Από τους φορείς υλοποίησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ), που θα συνεργαστούν με Ενώσεις Νέων Αγροτών. Πιο συγκεκριμένα, τα ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι δύο προτάσεις για επιχορήγηση που θα αφορούν τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος και οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών των Νέων Αγροτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία των ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον μία Ενωση Νέων Αγροτών, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Ένωση Νέων Αγροτών μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση. Οι άξονες δράσης του προγράμματος είναι α) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, β) Ενέργειες Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης (με πρακτική άσκηση), γ) Δράσεις Δημοσιότητας και δ) Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε καθένα από τους άξονες (α) και (β) πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα νέοι αγρότες και η χρηματοδότηση εκταμιεύεται τμηματικά (σε τρεις δόσεις). Η "Επιστημονική υποστήριξη Νέων Αγροτών" χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και ο συνολικός προϋπολογισμός της αγγίζει τα 200.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για το πρόγραμμα στα τηλέφωνα 210.2599432, 210.2599431, 210.2599434, αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www.neagenia.gr.