11:54 π.μ.
0


Κάθε δυνατή προσπάθεια αύξησης των εσόδων του επιδιώκει ο ΟΓΑ, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, όπως άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τέσσερις στους 10 αγρότες δεν πληρώνουν τις εισφορές τους…

Έτσι, παρ’ ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν προχωρά ιδιαίτερα, ο Οργανισμός εξέδωσε οδηγίες εφαρμογής του εργοσήμου, που είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Ο εργοδότης-κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο -αντί χρηματικού ποσού- του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, στο εξής, θα υπολογίζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι εργάτες γης, εφόσον βρουν δουλειά, πρέπει να κατοχυρώσουν και το δικαίωμά τους για ασφάλιση, περίθαλψη και σύνταξη από τον ΟΓΑ. Και μόνος τρόπος είναι, να ζητούν εργόσημο.

Βέβαια, αν και σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας, το εργόσημο μπορεί να εκδίδεται από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες, προς το παρόν, ο ΟΓΑ έχει υπογράψει σύμβαση μόνο με τα ΕΛΤΑ Σύμφωνα βέβαια με τη διοίκηση, αναμένεται σύντομα, η υπογραφή σύμβασης και με τις τράπεζες.

Πληροφορίες για τον εργοδότη-κτηματία

Για την έκδοση-αγορά του εργοσήμου ΟΓΑ, ο εργοδότης πρέπει να πάει στα ΕΛΤΑ, να δηλώσει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και να το αγοράσει, για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ).

Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.

Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις 3 ημέρες εργασίας. Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη-αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.

Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός 3 μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.

Οδηγίες για τον εργαζόμενο – εργάτη

Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου, μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.

Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργάτης γης θα πρέπει να απευθύνεται στα ΕΛΤΑ (ή στην Τράπεζα εφόσον το ταμείο υπογράψει σύμβαση) έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ) την κάρτα του ΑΜΚΑ του ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.

Κάθε εργόσημο ισχύει για 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του.

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.

Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τα εργόσημα τους, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σύνολο αμοιβών έτους 2012 5.100 ευρώ

Η.Α.Ε 31ης -12ου- 2011 33,57 ευρώ

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, 150 ημέρες εργασίας και άνω -υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω- ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος.

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 -υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω- ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας του έτους διά του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12 λογίζεται ως μήνας. Π.χ: Οι 113 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) μήνες ασφάλισης.

Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Παροχές Υγείας

Σύμφωνα με τον νόμο, στο εξής, οι εργάτες γης, προκειμένου να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας -υπολογισθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω- το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, εφόσον δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται βιβλιάριο Υγείας για το έτος 2012. Προκειμένου όμως να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ το έτος 2013 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας με εργόσημο.