2:14 μ.μ.
0
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση του σιδήρου με τα εξής χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτοι κάδοι απορριμμάτων, εξοπλισμός σφαγείων,
(τσιγκέλια,σχάρες ,δοκοί )κολόνες φωτισμού ,είδη κιγκαλερίας , όλα σιδερένια ελαφρώς οξειδωμένα 5 έως 10 χρόνια παλαιά 4 έως 5 τόνοι . Εκτιμούμενη αξία 50 ευρώ ανά ΤΟΝΟ . Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα –αντικειμένων που βρίσκονται στο οικόπεδο των παλιών Σφαγείων Κρανιδίου πλησίον του Περιφερειακού δρόμου Κρανιδίου ,οικόπεδο που λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια ως αποθηκευτικός χώρος του Δήμου Ερμιονίδας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29/05/2012 από ώρα 10.00 Π.Μ. έως ώρα 11.00 Π.Μ. στο Δημοτικό κατάστημα Κρανιδίου Δήμου Ερμιονιδας .
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ ανα τόνο .
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Αντιδημάρχων , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. υπεύθυνος : κ. Γουζούασης Ευάγγελος ,Διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 11 21300 Κρανίδι , Τηλέφωνο 2754360001, FAX. 2754023667.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και τις 28/05/2012.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ