7:41 π.μ.
0

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν και πριν την επόμενη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές του ΜΕΤΡΟΥ 123Α για την Μεταποίηση και την Εμπορία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι , τα τραπεζικά έγγραφα που, σύμφωνα με το νόμο, τεκμηριώνουν τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: “Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων ενίσχυσης ως προς την ιδία συμμετοχή”
Σύμφωνα με τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση αιτήσεων
ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123Α και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτό ήτοι:
• την ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011 και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 11
• και την ΥΑ 165386/1386/28-07-2011 και ειδικότερα το άρθρο 5 §8 ,
ο κάθε υποψήφιος επενδυτής κλήθηκε να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης της
ιδίας συμμετοχής όπως αυτή δηλώνεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της αίτησης
ενίσχυσης ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να καταδεικνύεται η φερεγγυότητα και η
οικονομική βιωσιμότητα.
Κατά τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης ενίσχυσης που υποβάλλατε στα πλαίσια του
Μέτρου 123Α διαπιστώθηκε ότι για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής έγινε χρήση
τραπεζικών αποδεικτικών όπου αναφέρονται πιστωτικά υπόλοιπα ημέρας και δεν
προσκομίσθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από το θεσμικό
πλαίσιο και συγκεκριμένα πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίμηνης κατ’ελάχιστον
κίνησης καθώς και βεβαιώσεις τραπέζης για όμοιο χρονικό διάστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη το από 29/03/2012 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (αριθμ. εισερχ. 1800/41319/03-04-2012) που αφορά την πληρότητα
δικαιολογητικών των αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123Α:
• «Ενδείκνυται να γίνουν αποδεκτά και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι
φορείς προκειμένου να αποδείξουν την ίδια συμμετοχή και αφορούν σε
ημερήσιο υπόλοιπο, με την προϋπόθεση να καλύπτουν το προτεινόμενο ποσό
των ιδίων κεφαλαίων, και την υποχρέωση πριν την εισαγωγή του θέματος στην
Γνωμοδοτική Επιτροπή να προσκομίσουν την απαιτούμενη από το θεσμικό
πλαίσιο τριμηνιαία κίνηση λογαριασμού και βεβαίωση τραπέζης. Σε διαφορετική
περίπτωση να οδηγούνται σε απόρριψη, παρά την τυχόν θετική αξιολόγησή
τους.»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αθήνα, 14-05-2012
Αριθμός πρωτ.: 2400/56064
Πληροφορίες: Ραρής Σπύρος,
Ηλίας Τσεργούλας
Τηλέφωνο: 210 2125569
210 2124329
E-mail: ax5u065@minagric.gr
ax5u020@minagric.gr
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 5
Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα
Fax: 210 5240210
ΠΡΟΣ:
Ως Π.Δ.
ΑΔΑ: Β49ΣΒ-ΒΗΟ
• «Στις περιπτώσεις που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν καλύπτουν το
προτεινόμενο από τους επενδυτές ποσό των ιδίων κεφαλαίων σε πολύ μικρό
ποσοστό, τα επενδυτικά σχέδια να τίθενται υπόψη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
η οποία θα αποφασίζει την αποδοχή ή μη της αίτησης ενίσχυσης ως πλήρης ή
μη.»
καθώς και τη σχετική Απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατά την Συνεδρίαση της
3ης/05/2012, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε πρωτότυπη τρίμηνη κατ’ ελάχιστον
κίνηση τραπεζικού λογαριασμού και πρωτότυπη βεβαίωση τράπεζας για το αντίστοιχο
διάστημα που θα αναφέρει το μέσο υπόλοιπο για κάθε καταθετικό λογαριασμό που
συμπεριλήφθηκε ως αποδεικτικό ιδίας συμμετοχής κατά την υποβολή της αίτησης
ενίσχυσης. Τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να φέρουν την ίδια ή κοντινή ημερομηνία
έκδοσης, εφόσον προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες.
Τα αποδεικτικά των ιδίων κεφαλαίων θα αναφέρονται στα αντίστοιχα
χρονικά διαστήματα των αποδεικτικών που κατατέθηκαν με την αίτηση
ενίσχυσης και αφορούν κατ’ελάχιστο στο προηγούμενο της κατάθεσης του
φακέλου τρίμηνο και όχι σε κινήσεις πέραν της ημερομηνίας υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης.
Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών αφορούν
στον έλεγχο πληρότητας αιτήσεων ενίσχυσης και δεν αποτελούν τεκμήριο θετικής
αξιολόγησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑ: Β49ΣΒ-ΒΗΟ