11:05 π.μ.
0

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων και πηγαδιών (Αρδευτικής, Υδρευτικής ή άλλης χρήσης), που δεν έχουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει να υποβάλλουν φάκελο για την
έκδοση άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) στο Ναύπλιο.
Επισημαίνεται, δε, ότι με τα σημερινά δεδομένα εκπρόθεσμη κατάθεση συνεπάγεται ελάχιστο πρόστιμο 200,00€ για καθυστέρηση μέχρι και ένα έτος ή 500,00€ για καθυστέρηση μέχρι δύο έτη.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση νερού (Αρδευτική, Υδρευτική, Τουριστική, κ.λ.π.) και τα κυριότερα εξ αυτών, εκτός της τυποποιημένης αίτησης, είναι:
  •  Απόσπασμα χάρτη ή ορθοφωτοχάρτη (1:5000) με την ακριβή θέση της υδροληψίας (συντεταγμένες Χ και Ψ σε ΕΣΓΑ 87)
  •  Αποδεικτικά δικαιώματος χρήσης νερού όπως άδεια ή παραστατικά ΔΕΗ
  •  Συμβόλαια των αρδευόμενων εκτάσεων ή Ο.Σ.Δ.Ε.
  •  Οικοδομική Άδεια και αναλύσεις νερού (στις υδρευτικές γεωτρήσεις μόνο)
  •  Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας (βάθος, διάμετρος, παροχή, εγκατεστημένη ισχύς, κ.λ.π.)
  •  Φωτογραφική απεικόνιση των εγκαταστάσεων κ.λ.π.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ