11:12 μ.μ.
0

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρευνα για την κατάσταση και το ηλικιακό δυναμικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η είσοδος «νέου αίματος» στη Γεωργία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση
μιας αειφόρου παραγωγής τροφίμων και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η είσοδος νέων ανθρώπων συνοδεύεται τόσο με την προσέλκυση επενδύσεων όσο και με τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Μέγεθος εκμεταλλεύσεων – Θέσεις Εργασίας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση του ποσοστού (επί του συνόλου) των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και η μείωση των θέσεων εργασίας.
Ηλικία Αγροτών
Υπολογίζεται ότι για κάθε αγρότη κάτω των 35 ετών (νέος αγρότης) υπάρχουν 9 αγρότες άνω των 55 ετών (ηλικιωμένοι αγρότες). Τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων αγροτών παρουσιάζονται στην Πολωνία (12,3%), την Τσεχία (9,8%), την Αυστρία (9,7%) και τη Φινλανδία (9,1%). Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων αγροτών παρουσιάζονται στην Πορτογαλία (73,4%), τη Βουλγαρία (70,3%) και τη Ρουμανία (67,5%). Για την Ελλάδα το ποσοστό των νέων αγροτών είναι 7% και των ηλικιωμένων αγροτών 57,2%.