9:19 μ.μ.
0

Βασικός άξονας της φιλοσοφίας του νέου νόμου είναι ότι με την κατάθεση της αίτησης από τον κτηνοτρόφο, χορηγείται σχεδόν αμέσως προσωρινή άδεια εγκατάστασης και μέσα σε ένα μήνα η αρμόδια υπηρεσία
(Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας) θα πρέπει να κάνει τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για να δώσει και την οριστική άδεια.
Απαραίτητα δικαιολογητικάΟ υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 4056/2012, πρέπει να έχει συγκεντρώσει, πριν τη διενέργεια της αυτοψίας από την Επιτροπή Σταυλισμού, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της, η έκδοση των οποίων προσδιορίζεται από τη συναφή και παράλληλη νομοθεσία, και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.
Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:
1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων 2. Τίτλους ιδιοκτησίας:
• συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή
• συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλάκειο ή
• απόφαση παραχώρησης ή
• απόφαση ενοικίασης
3. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων:
• οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή
• απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή
• απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή
• δήλωση αυθαιρέτου
4. Βεβαίωση χρήσης γης, για τις περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών 2.αα, 2.ββ και γ του άρθρου 2 του ν. 4056/2012
5. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη συναφή και παράλληλη σχετική νομοθεσία
8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των πρόχειρων καταλυμάτων)
9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σημεία ΙΙ.1 και ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας
10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειόδοτησης: ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο φάκελο να υπάρχουν:
• μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
• απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
• μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
• απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή
• κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή
• βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 13 του ν. 4056/2012
• ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών Natura είτε ως αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ (κατηγορίες Α1 και Α2) είτε ανεξάρτητη (κατηγορία Β)
11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:
• έγκριση αρχαιολογίας στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εγκατάσταση χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εκτός ζώνης Α’ κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
• έγκριση δασικής υπηρεσίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, (άλση, πάρκα) και γενικά σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων
• απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας
• απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική – αιτιολογική έκθεση.
Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
Ο ενδιαφερόμενος φορέας – κτηνοτρόφος, υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Μετά το διοικητικό έλεγχο πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου από την υπηρεσία, χορηγείται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο προσωρινή άδεια εγκατάστασης.
Με τον όρο προσωρινή άδεια εγκατάστασης, νοείται στο εξής, για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τόσο το αποδεικτικό κατάθεσης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων, όσο και η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών μετά τον πρώτο διοικητικό έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών όπως ήδη αναφέρθηκε.
Η προσωρινή άδεια εγκατάστασης, έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της δεύτερης και ισχύει για ένα μήνα στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων και μέχρι τρεις μήνες στις περιπτώσεις των άλλων κατηγοριών.