8:58 μ.μ.
0

Κοινοτικές ενισχύσεις από 30% έως 60% μπορούν να... ψαρέψουν ομάδες ψαράδων στα νησιά, καθώς και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να ιδρύσουν μεταποιητικές ή και εμπορικές επιχειρήσεις για τα αλιεύματά τους.
Δηλαδή να φτιάξουν τις δικές τους μικρές μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας των αλιευμάτων που ψαρεύουν από τις θάλασσες χωρίς να έχουν να κάνουν με χονδρεμπόρους και μεσάζοντες.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν και μεμονωμένους αλιείς, ενώ επίσης αφορούν και τον εκσυγχρονισμό μονάδων που υπάρχουν.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσα από δύο δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας με τίτλο «Μεταποίηση και Εμπορία».

Το συνολικό ύψος των δημόσιων ενισχύσεων είναι 24 εκατ. ευρώ.

Αφορά τους αλιείς των περιφερειών που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ηπειρο, Ιονίους Νήσους, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Αττική και Κρήτη).

Αφορά επίσης τους αλιείς που δεν καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα), ενώ ευνοϊκότερες είναι οι χρηματοδοτήσεις και οι προϋποθέσεις για τους αλιείς των απομακρυσμένων νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και για εκείνους των νησιών της Σαμοθράκης, της Θάσου, των Βορείων Σποράδων, της Σκύρου και της Σκυροπούλας, των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, όπως και για τα νησιά Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί, Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και κατ' ανώτερο 5 εκατ. ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1,5 εκατ. ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Οι δράσεις αναλυτικά είναι:

1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων είναι αγροτικές/αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, καθώς και άλλοι που θέλουν να κάνουν ή έχουν ατομικές επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου.

Μπορεί να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων ετήσιου κύκλου εργασιών εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα χρηματοδότησης

Επιλέξιμες θεωρούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

1. Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών απρόβλεπτων), με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Η τιμή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει την εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

2. Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών ? εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

3. Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις:
•Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία.
•Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα χρόνια αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης.
•Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση ένταξης - χρηματοδότησης της πράξης.
•Το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για κατοικία.

4. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ.).

5. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

6. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.

7. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

8. Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

9. Αγορά εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσωπικού (αγορά επίπλων χώρων ενδιαίτησης και παραμονής προσωπικού βάρδιας στη μονάδα, φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα VHF, συστήματα ασφάλειας, ηλεκτρονικής παρακολούθησης κλπ.).

10. Αγορές οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων κλπ.).

11. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.

12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων (εξοπλισμός πληροφορικής, προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας συσκευαστηρίων και αποθηκών).

13. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

14. Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης προϊόντων.

15. Εργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντος χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

16. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

17. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και τον σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, μέχρι την 31η Ιουλίου.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου υποβάλλεται και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα και με την περίπτωση, είναι:

1. Αίτηση ενίσχυσης - χρηματοδότησης, πλήρως συμπληρωμένη, που θα έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή.

2. Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης.

3. Καταστατικό ή εταιρικό (κατά περίπτωση), εκτός εάν η επιχείρηση είναι ατομική. ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας, καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

4. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα κατατίθενται οι ενισχύσεις.

5. Οικονομικά στοιχεία: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία προηγούμενα έτη. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:
•Είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον Τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ.
•Δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμένους ελεγκτές.
•Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση, υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ των τελευταίων τριών ετών.

6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για την πτώχευση.

8. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

Οτι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Οτι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κ.λπ.

Τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.

Πληροφορίες:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 - Αθήνα - Τηλ. Κέντρο: 213-1501150
Fax: 210-7774080
e-mail: infoalieia@mou.gr

(Πηγή: Εθνος)