8:29 π.μ.
0


Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ερμιονίδας πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»
αναθέτοντάς την σε ιδιώτη γεωτεχνικό. Ο Προϋπολογισμός της εργασίας για διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ πλέον φ.π.α. ( συνολικά 24.600,00 ευρώ)
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την υλοποίηση της εργασίας αυτής και πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, όπως καταθέσουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 6/7/2012 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου. Εκτός από την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά: α)οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν β)  ο μηχανολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ) και γ) πτυχίο γεωτεχνικού, άδεια διενέργειας ψεκασμών σε ισχύ.
Καθίσταται σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά ενός εκάστου ενδιαφερομένου, αποτελεί η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς αυτού με την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας  (υπ΄ αρίθμ. 8/2012 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του Δήμου Ερμιονίδας).  

Πληροφορίες για το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, τις προδιαγραφές υλοποίησής της κλπ,  παρέχονται από τον Πασιαλή Βασίλειο, γεωπόνο (τηλ.2754360024).

(η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου,
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου                                     Δ. ΚΑΜΙΖΗΣ
και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα στο
περιεχόμενό της)