9:58 π.μ.
0

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.464.-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.

 Στο Κρανίδι Αργολίδας σήμερα στις δέκα (10) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Αδριανού Γκιώνη, που βρίσκεται στην οδό Παντανάσσης, αριθμός 4, σε εμένα τη συμβολαιογράφο ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΓΚΙΩΝΗ, που κατοικώ και εδρεύω στο Κρανίδι, με Α.Φ.Μ. 044593695 Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, και στους παρόντες μάρτυρες: 1) Ανάργυρο Λάμπη του Αντωνίου και της Μαρίνας, αγρότη, που γεννήθηκε στο Κρανίδι το 1971, κατοικεί στο Κρανίδι, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 489433/1986 του Α.Τ. Κρανιδίου, 2) Κωνσταντίνο Καρανικόλα του Ιωάννη και της Παναγιούλας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Κρανίδι το 1928, κατοικεί στο Κρανίδι, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 234993/2008 του Α.Τ. Κρανιδίου και 3) Γεώργιο Οικονόμου του Ιωάννη και της Δήμητρας, φαρμακοποιό, που γεννήθηκε στο Κρανίδι το 1953, κατοικεί στο Κρανίδι, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 796731/2006 του Α.Τ. Κρανιδίου, που είναι όλοι τους ενήλικοι, Έλληνες υπήκοοι και χριστιανοί ορθόδοξοι, γνωστοί σε εμένα και δεν υπάγονται σε καμία περίπτωση ανικανότητας ή εξαίρεσης απ' όσες αναφέρονται στα άρθρα 1725 μέχρι 1728 του Αστικού Κώδικα ή σε άλλο νόμο, παρουσιάστηκε ο Κωνσταντίνος Δημότσης ή Έλληνας του Νικολάου και της Θεοδώρας, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., που γεννήθηκε στο Κρανίδι Ερμιονίδας το 1928, κατοικεί στο Κρανίδι Ερμιονίδας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Γ 303123/1961 της Υ.Χ. Κρανιδίου κι Α.Φ.Μ. 008625670 Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, γνωστός σε εμένα και στους μάρτυρες και μας δήλωσε ότι θέλει να συντάξει σε εμένα ως Συμβολαιογράφο τη διαθήκη του προκειμένου να κανονίσει τα της περιουσίας του μετά το θάνατο του. Αφού μετά από συζήτηση διαπίστωσα ότι δεν στερείται από καμία αίσθηση του, ότι σοβαρά θέλει να κάνει διαθήκη και δεν υπάγεται σε καμία περίπτωση ανικανότητας από όσες αναφέρονται στο άρθρο 1719 του Αστικού Κώδικα, ούτε σε περίπτωση σχέσης εξαίρεσης προς εμένα και τα πρόσωπα που συμπράττουν, από όσες αναφέρονται στα άρθρα 1725 και μετά του Αστικού Κώδικα ή σε άλλο νόμο, κάλεσα τους μάρτυρες να δώσουν τον κατά νόμο όρκο (άρθρο 1731 του Α.Κ.). Στη συνέχεια αυτοί έθεσαν το δεξί τους χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο και ορκίστηκαν μπροστά σε εμένα και στο διαθέτη ότι θα κρατήσουν μυστικές τις διατάξεις της διαθήκης μέχρι να δημοσιευθεί. Μετά, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και διατυπώσεις, κάλεσα το διαθέτη να μας δηλώσει την τελευταία θέληση του.

 Και αυτός είπε σε εμένα και στα ως άνω συμπράττοντα πρόσωπα προφορικά τα εξής:

 «Μετά το θάνατο μου αφήνω το σπίτι μου μέσα στο Κρανίδι στο Δήμο Ερμιονίδας με τον όρο ο Δήμος Ερμιονίδας να μην μπορεί να το πωλήσει, ούτε να το μεταβιβάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ούτε με ανταλλαγή. Το σπίτι αυτό επιθυμώ να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και λειτουργία Ιστορικού Μουσείου του Δήμου Ερμιονίδας και να φέρει μετά την επωνυμία του Δήμου Ερμιονίδας το όνομα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΣΗΣ Ή ΕΛΛΗΝΑΣ».

Αφήνω επίσης τον αγρό μου στη θέση «Γκολέμι -Αγία Θεοδώρα» της κτηματικής περιφέρειας Κρανιδίου έκτασης περίπου οκτώ (8) στρεμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας για την ανέγερση γυμναστηρίου που θα φέρει το όνομα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΣΗΣ Ή ΕΛΛΗΝΑΣ».

Από τα χρήματα της προθεσμιακής κατάθεσης μου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας αφήνω: α) στο Δήμο Ερμιονίδας ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000) για την ανέγερση του γυμναστηρίου επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου μου, εκτός εάν εν ζωή έχω ήδη διαθέσει το ανωτέρω ποσό.

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Στο σημείο αυτό ο διαθέτης τελείωσε όλες τις διατάξεις του και δεν έχει να προσθέσει τίποτε άλλο. Στη συνέχεια τον ρώτησα μήπως θέλει να αφήσει κάτι στο δημόσιο, στον Εθνικό Στόλο ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και αυτός μού απάντησε αρνητικά. Μετά ρώτησα τα συμπράττοντα πρόσωπα μήπως υπάγονται σε κάποια σχέση εξαίρεσης προς τους παραπάνω κληρονόμους από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο, και αυτοί μού απάντησαν καθένας τους χωριστά αρνητικά. Επίσης και εγώ η Συμβολαιογράφος δεν υπάγομαι σε τέτοια εξαίρεση. Σημειώνεται πως τα συμπράττοντα πρόσωπα στη διαθήκη αυτή ήταν παρόντα σε όλη τη διάρκεια της σύνταξης της, ότι εκτός από αυτά, εμένα την Συμβολαιογράφο και τον διαθέτη, κανένα άλλο πρόσωπο δεν ήταν παρόν κατά τη σύνταξη της διαθήκης και ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1729, 1730 και 1731 τού Αστικού Κώδικα.

 Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε δυο (2 φύλλα, για την οποία . εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ , εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ και δικαιώματα Τ.Α.Ν. & Τ.Α.Σ. ευρώ . Επι των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ . Επικολλήθηκε μεγαρόσημο ευρω . Η παρούσα, αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα στον διαθέτη και στα συμπράττοντα πρόσωπα που άκουγαν όλοι τους προσεκτικά, βεβαιώθηκε από όλους μας νόμιμα και υπεγράφη από τον διαθέτη, τα συμπράττοντα πρόσωπα και εμένα νόμιμα.-


ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Αν. Λάμπης


Κ. Καρανικόλας

 

Γ. Οικονόμου


Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΙΩΝΗ


Ακριβές Αντίγραφο

 


Κρανίδι αυθημερόν

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

ΠΗΓΗ : http://www.kranidi.gr/index.php

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ :  http://dimitriskamizis.blogspot.gr/