8:39 μ.μ.
0


Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 26.1001/01/2012 κοινωφελούς εργασίας ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία 350 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».από τον δικαιούχο Φορέα Διάσταση.
Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι :
                Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
                Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
                Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
                Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Τα αποτελέσματα βρίσκονται ανηρτημένα :

Στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» (Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300, Κρανίδι Αργολίδας) και στην ιστοσελίδα www.ngodiastasi.gr,
                Στα γραφεία του συμπράττοντος φορέα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε» (Επισκοπή Τεγέας Αρκαδίας),
                Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),

Στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Οι αναφερόμενοι στον πίνακα των προσληπτέων οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 31/08/2012, να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της «ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ», Αγίου Κωνσταντίνου 7, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδας, τα ακόλουθα :
                Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1 – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
                Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ).
                Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ).
Εάν κάποιος από τους αναγραφόμενους στον Πίνακα των προσληπτέων δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους ωφελούμενους, θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 2 – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την αποστείλει στα γραφεία του δικαιούχου (ανωτέρω διεύθυνση) έως τις 31/08/2012.
Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται όσοι απερρίφθησαν :
                α) Από το διαγωνισμό λόγω π.χ εκπρόθεσμης κατάθεσης της αίτησης ή έλλειψη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητος ή μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και
                β) Για θέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται στην αίτηση τους και δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσκλησης. Για όσες θέσεις εργασίας διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν στον διαγωνισμό και φαίνονται στους πίνακες κατάταξης (είτε κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ είτε κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο).
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από Τρίτη 22/08/2012 έως και Παρασκευή 24/08/2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και ΟΧΙ στα γραφεία της «ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ» (Δικαιούχος Φορέας).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλ. κέντρο στο 213-0009396 (09:00 έως 17:00 καθημερινά) είτε με email στο info@ngodiastasi.gr.