8:26 π.μ.
0Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας &Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2012-2013 ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων
, σύμφωνα με, τις διατάξεις του π.δ.63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με Ω.Π:131050/09-2012 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ2ο Ι. ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Μέχρι οχτώ (08) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν
Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν με διετή εμπειρία ως Α΄ Πλοίαρχος σε ποντοπόρα πλοία φορτηγά ή δεξαμενόπλοια και ελλείψει Πτυχιούχο
Ναυτιλιακών Σπουδών για το μάθημα Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου (ΟΕΠ)
Έναν (01) Μαθηματικό ή Φυσικό ΑΕΙ με ειδίκευση στην Μετεωρολογία
Έναν (01) Ναυπηγό Mηχανολόγο-Μηχανικό πτυχιούχο ΑΕΙ και ελλείψει πτυχιούχο ΤΕΙ Τμήματος Ναυπηγικής
Ένα (01) Ιατρό
Έναν (01) Κοινωνιολόγο πτυχιούχο ΑΕΙ , για μέρος του Δ.Ο.Ε. (18 ώρες) στους Πλοιάρχους Α΄, και για την Διαχείρισης Πλήθους/ Κρίσης.
Έναν Διαπραγματευτή αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων ασφάλειας επί πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων , (για το ειδικό σχολείο ISPS Code).
Έναν (01)Ηλεκτρολόγο -Μηχ/κο και Τεχνολογίας Η/Υ (για το ειδικά σχολεία BRM-BMS-ECDIS)
Έναν (01) Πτυχιούχο ΤΕΙ Πληροφορικής (για το ειδικά σχολεία BRM-BMSECDIS- ARPA). ΙΙ. ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:
Μέχρι δύο (02) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν


Έναν (01) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν με τριετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία σε προσομοιωτή Μηχανοστασίου (SIMULATOR).
Έναν (01) Πληροφορικής ειδικότητας Πληροφορικής και ελλείψει υποψηφίων ,πτυχιούχοι κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική
Μέχρι τέσσερις (04) Μηχ/γους Μηχ/κούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς
Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ///
ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:
 Έναν (01) Νομικό
 Έναν (01) Αγγλικής Φιλολογίας
 Έναν (01) Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν. ///
Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013.
Προθεσμία:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, , από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ ", ήτοι από Παρασκευή 21-0-2012 μέχρι και την Δευτέρα 29-09-2012, να υποβάλλουν ή αποστείλουν " ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS (κατά περίπτωση) στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ Πλοιάρχων-Μηχανικών (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη), αίτηση (η οποία και επισυνάπτεται για Πλοιάρχους και Μηχανικούς) με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).
Σημειώνεται ότι για τις ειδικότητες που αφορούν και το ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΚΕΣΕΝ/Μ.