1:00 μ.μ.
0Με απόφαση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο όριζε περιορισμούς ως προς την πώληση τσιγάρων καταργεί τους περιορισμούς ανοίγοντας ουσιαστικά την πώληση τσιγάρων χωρίς περιορισμούς χορήγησης της απαιτούμενης άδειας.

Περιορισμοί που καταργούνταιΣτις παρακάτω παραγράφους που ακολουθούν περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, την άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων, αρμοδιότητας των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011.
α) Άρθρο 10 παρ.1: «Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν κατά σειρά
προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944, οι ασκούντες ή
επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που
πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, 4 τουλάχιστον έτη προ του χρόνου υποβολής της αίτησης». Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου
αριθμού προσώπων που δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα καθώς και ο αποκλεισμός της άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή,
επιτρεπόμενης μόνο της ατομικής άσκησης αυτού επειδή αντίκειται στο άρθρο 2 παρ.2α και στο άρθρο 2παρ.2ζ του Ν.3919/2011, αντίστοιχα καθώς και η
προϋπόθεση της προηγούμενης κατοικίας ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2γ του  Ν.3919/2011.
β) Άρθρο 10 παρ. 2: «Κατ’ εξαίρεση και εφόσον …επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ..εις ιδιώτας…Αι εις ικανούς προς εργασία χορηγούμενες άδειες είναι
προσωρινές…» Καταργείται η μέχρι τώρα απαγόρευση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2ζ του Ν.3919/2011. Επιπλέον αίρεται η προσωρινότητα των αδειών σε ικανούς προς εργασία ιδιώτες.
γ) Άρθρο 10 παρ.3: «Το ως άνω δικαίωμα ασκείται κατόπιν αδείας χορηγούμενης δι’ αποφάσεως των κατά το άρθρο 18 αρμοδίων οργάνων..».
Καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας σε κατοικημένες περιοχές και το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο 3μήνου από την
αναγγελία έναρξης ασκήσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3919/2011.
δ) Άρθρο 10 παρ.4: «Απαγορεύεται η άνευ της ανωτέρω αδείας λιανική πώλησις των ως άνω ειδών, ως και η πώλησις αυτών παρά
καπνοβιομηχάνων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων χονδρικής πώλησης τοιούτων ειδών». Καταργείται η απαγόρευση διάθεσης είδους
αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2στ του Ν.3919/2011.
ε) Άρθρο 10 παρ.5: «Άδειαι λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εν ουδεμία περιπτώσει επί ποινή ανακλήσεως τούτων,
εκμισθώνονται εις πρατήρια χονδρικής πώλησης σιγαρέτων, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, λοιπά καταστήματα πώλησης ειδών
διατροφής και ένδυσης». Καταργείται, όπως παραπάνω ο περιορισμός που προβλέπει το άρθρο 2 παρ.2στ του Ν.3919/2011
στ) Άρθρο 10 παρ.6 και 10. Καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2
παρ.2α και γ του Ν.3919/2011.
ζ) Άρθρο 11 παρ.1: «Επιτρέπεται…η χορήγηση προσωρινής ισχύος αδειών λιανικής πώλησης…σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες
και εν ω μέτρω αύται είναι απαραίτητοι προς εξυπηρέτησιν των παραθεριστών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/3 των εν
άρθρον 10 παρ.6 οριζομένων τοιούτων» Καταργείται ο περιορισμός που αφορά στην εξάρτηση της χορήγησης προσωρινών
συμπληρωματικών αδειών σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες από την εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη
ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2β του Ν.3919/2011.
Στο ίδιο πλαίσιο καταργείται και ο περιορισμός που προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός των αδειών αυτών καθορίζεται αναλογικά με τον αριθμό των
κατοίκων στους τόπους παραθερισμού.
η) Άρθρο 11 παρ.2: «Εξαιρετικά…επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα,
ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια, και κυλικεία αεροδρομίων, που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον
500 μέτρων δε λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων» Καταργείται ο περιορισμός που προβλέπει ότι απαιτείται η έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε μη κατοικημένες περιοχές καθώς και ο περιορισμός της παραπάνω
πώλησης σε μη κατοικημένες περιοχές και σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ως αντιβαίνοντες στο άρθρο 2 παρ.2γ,δ και στ του Ν.3919/2011
θ) Άρθρο 11 παρ.3: «…καθορίζονται αι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών προσωρινής ισχύος…εις πόλεις πληθυσμού άνω των 100.000
και άνω, ο αριθμός των οποίων δε δύναται να υπερβαίνει το 1/3 τούτων». Καταργείται ο περιορισμός που προβλέπει ότι σε πόλεις με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, η χορήγηση συμπληρωματικών αδειών εξαρτάται από την εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη της
ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και υπολογισμός των αδειών αυτών με βάση τον αριθμό των κατοίκων, ως αντιβαίνοντες στο άρθρο
2 παρ.2β του Ν.3919/2011 2 Εκμετάλλευση περιπτέρων
Ν.1044/1971
α) Άρθρα 10 παρ.1 και 14 παρ.1α: Καταργείται ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων άδειας για την εκμετάλλευση περιπτέρων, ως
αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2γ του Ν.3919/2011. β) Άρθρο 10 παρ.6 και 10. Καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2α και γ του Ν.3919/2011
γ) Άρθρο 10 παρ.9: Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011 δ) Άρθρο 13 : Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου
αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2
παρ.2α του Ν.3919/2011
ε) Άρθρο 21 παρ.5: «Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σε καμία περίπτωση δε
δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας περιπτέρου». Καταργείται ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο από φυσικά πρόσωπα και μόνο
μιας άδειας κι επιτρέπεται πλέον σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2ε και ζ του Ν.3919/2011 ΠΔ 37/2009
Άρθρο 2 περ.α εδ.πρώτο: «Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών κατοικεί στον τόπο που
αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν για μια 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης». Καταργείται ο περιορισμός της
μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου προς εκμετάλλευση περιπτέρου ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2γ του Ν.3919/2011.
Ν.1044/1971
α) Άρθρο 23 παρ.1. Καταργείται η ύπαρξη συγκεκριμένων προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται κυλικεία καθώς και ο αποκλεισμός
της άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή, επειδή αντίκειται στο άρθρο 2 παρ.2α και στο άρθρο 2παρ.2ζ του Ν.3919/2011, αντίστοιχα.
β) Άρθρο 23 παρ.4: «Εις α κτίρια λειτουργούν κυλικεία αναπήρων ή θυμάτων πολέμου απαγορεύεται η εν αυτοίς λειτουργία και
εκμετάλλευσις τοιούτων παρ’ οιουδήποτε τρίτου, η διάθεσις συναφών ειδών ή προσφορά υπηρεσιών εις το προσωπικόν των υπηρεσιών τούτων υπό
διατηρούντων εκτός των κτιρίων κυλικεία και καφενεία ή υπό υπηρεσιακών οργάνων, εν γένει δε πάσα πράξις προσβάλλουσα τα δικαιώματα του
αναπήρου ή θύματος πολέμου». Καταργείται η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής
δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις καθώς και η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος ή η απαγόρευση της άσκησής του
υπό ορισμένη εταιρική μορφή, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2ε και ζ του Ν.3919/2011